OFERTA

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski i Wspólnicy świadczy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców, innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych. Oferta Kancelarii Adwokackiej w Warszawie jest skierowana do klientów z Polski, w szczególności z województwa mazowieckiego, którzy poszukują profesjonalnej obsługi prawnej na obszarze RP, na konkurencyjnych warunkach. Obsługujemy również cudzoziemców i zagranicznych przedsiębiorców w językach angielskim i hiszpańskim. Oferta Kancelarii Adwokackiej jest skierowana również do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Tym co nas wyróżnia jest z pewnością elastyczność. Dzięki „niekorporacyjnemu” modelowi funkcjonowania, możemy zaoferować klientowi usługi „skrojone na jego miarę”.

Nasze działania obejmują m.in.:

sporządzanie pism procesowych

reprezentację przed sądami powszechnymi

udzielanie porad i konsultacji prawnych

prowadzenie szkoleń

reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych

reprezentację klientów w postępowaniach przygotowawczych

udział w negocjacjach oraz reprezentacja klientów w postępowaniach kontrolnych

sporządzanie i formalno-prawną analizę umów cywilnoprawnych, regulaminów oraz instrukcji wewnętrznych

Potrzebują Państwo pomocy prawnej?

Usługi

Obsługa prawna przedsiębiorców

Doradzamy we wszystkich aspektach związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej, pozyskiwaniem finansowania, założeniem spółki kapitałowej. Będziemy Cię reprezentować w sporach sądowych przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi, wesprzemy przy redagowaniu dokumentów korporacyjnych i regulaminów, pomożemy na etapie przedsądowym. Sporządzimy również umowę, w której w najwyższym stopniu zabezpieczymy Twoje interesy gospodarcze.

Ochrona dóbr osobistych i prawo prasowe

Doradzamy we wszystkich aspektach związanych z prawem prasowym i ochroną dóbr osobistych. Prowadzimy wiele postępowań o ochronę dóbr osobistych – w szczególności gdy naruszenie miało publiczny charakter (telewizja, prasa, twitter, program na YT). Z sukcesami prowadziliśmy sprawy o zamieszczenie sprostowań prasowych przeciwko redaktorom naczelnym prasy reprezentujących pełne spektrum polityczne – m.in. programu Superwizjer TVN, Gazety Polskiej etc.

Prawo transportowe i obsługa przedsiębiorców z sektora kolejowego

Oferta Kancelarii Adwokackiej z zakresu prawa kolejowego obejmuje m.in. profesjonalne i rzetelne doradztwo i reprezentację przedsiębiorców związanych z sektorem kolejowym. Jest ona skierowana m.in. nie tylko do przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej, użytkowników bocznic kolejowych, operatorów obiektów infrastruktury usługowej. Reprezentujemy również producentów taboru kolejowego oraz producentów typów urządzeń i budowli stosowanych w kolejnictwie. Oferta Kancelarii Adwokackiej obejmuje również prowadzenie szkoleń z zakresu prawa kolejowego.

Prawo nowych technologii

Oferta Kancelarii Adwokackiej z zakresu prawa nowych technologii obejmuje m.in. kwestie związane z prawem autorskim, prawem prasowym, ochroną dóbr osobistych, bieżącą obsługę sporów cywilno-prawnych, rejestrację w rejestrach prowadzonych przez Przewodniczącego KRRiT, optymalizację podatkowo-korporacyjną działalności. Reprezentujemy m.in. twórców, telewizje internetowe, redaktorów naczelnych serwisów internetowych, a także alternatywną platformę streamingową BanBye.

Prawo nieruchomości, obsługa spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnienie roli pełnomocników reprezentując interesy majątkowe naszych klientów w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Doradzamy na etapie realizacji inwestycji w postępowaniach o uzyskanie warunków zabudowy, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. Reprezentujemy naszych klientów we wszelkich kontrolach instytucji nadzoru budowlanego. Prowadzimy windykację należności od dłużników, reprezentujemy nabywców nieruchomości oraz wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robót budowlanych, a także deweloperów – w sporach z tymi podmiotami. Nasi prawnicy wyspecjalizowali się w kompleksowej obsłudze spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości. Doradzamy w sprawach reprywatyzacyjnych oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości. Oferta Kancelarii Adwokackiej obejmuje również reprezentację w sprawach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieistnienia nieważności uchwały wspólnoty mieszkaniowej (spółdzielni mieszkaniowej). Świadczymy usługi prawne w sprawach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. 

Spory sądowe i windykacja wierzytelności

Odzyskiwanie należności wynikających z umów cywilnoprawnych oraz innych stosunków zobowiązaniowych. Pełnienie roli pełnomocnika w sporach cywilnoprawnych toczonych przez klienta. Reprezentacja klientów na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. W sprawach, w których jest to możliwe działamy, aby możliwie szybko i z korzyścią dla klienta zakończyć spór m.in. na drodze polubownej, jak również w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Sporządzamy: wnioski o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym, upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym. Oferta Kancelarii Adwokackiej obejmuje również reprezentowanie dłużników: sporządzanie odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, apelacji od niekorzystnego wyroku. W sprawach „beznadziejnych” sporządzimy również wniosek dotyczący skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego, skargę o wznowienie postępowania lub skargę o wznowienie postępowania.

Prawo i postępowanie administracyjne oraz sądowoadministracyjne

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Sporządzamy skargi oraz reprezentujemy klientów w sprawach o wznowienie postępowania administracyjnego, jak również o stwierdzenie nieważności decyzji. Oferta Kancelarii Adwokackiej obejmuje również sporządzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Reprezentujemy też naszych klientów w postępowaniach toczących się przed sądami administracyjnymi. W postępowaniach administracyjnych pomożemy Ci uzyskać licencję, zezwolenie lub koncesję wymaganą dla zgodnego z prawem prowadzenia działalności gospodarczej.

Foreign Desk

Sprawna komunikacja z klientem posługującym się językiem angielskim lub hiszpańskim stanowi kluczowa dla prawidłowego reprezentowania interesów naszych klientów. Oferta kancelarii adwokackiej jest skierowana do przedsiębiorców i osób fizycznych w postępowaniach cywilnych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz w postępowaniach karnych.

Prawo karne (w tym prawo karne-skarbowe)

Kancelaria Adwokacka udziela doradztwa prawnego pokrzywdzonym, podejrzanym, oskarżonym, skazanym, oskarżycielom posiłkowym i oskarżycielom prywatnym. Obrona klienta na etapie postępowania przygotowawczego przed Prokuratorem, oraz służbami, jaki w postępowaniu karnym przed sądami obu instancji oraz Sądem Najwyższym.  Pomożemy jeśli Ty lub Twój bliski został niesłuszne zatrzymany, tymczasowo aresztowany lub zajęto Twój majątek. Przygotujemy prywatny akt oskarżenia, subsydiarny akt oskarżenia, odpowiedź na akt oskarżenia, apelację od wyroku, kasację.

Reprezentujemy również pokrzywdzonych przestępstwem, a także analizujemy planowane działania przedsiębiorcy z perspektywy prawno-karnej. Sporządzamy pisma procesowe i reprezentujemy skazanych w postępowaniach dotyczących wykonania kary. Związanie pełnomocnika tajemnicą adwokacką zapewnia zachowanie dyskrecji.

Odszkodowania oraz zadośćuczynienie

Celem naszych działań jest uzyskanie odszkodowań możliwie najwyższych w danym stanie faktycznym. Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących uszkodzenia ciała, szkody na mieniu czy o wypłatę zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Nie są nam obce sprawy dotyczące odszkodowań za błędy medyczne. Specjalizujemy się w procesach o odszkodowanie za szkody wynikające z wypadków kolejowych i innych wypadków komunikacyjnych. Z sukcesami dochodzimy również zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych (również za działania na portalach społecznościowych). Mecenas Chudzinski reprezentuje również klientów domagających się zamieszczenia sprostowania informacji prasowych. Oferta Kancelarii Adwokackiej obejmuje również wytoczenie powództwa w tzw. „trybie wyborczym”.