odwołanie od kary pieniężnej Przewodniczącego KRRiT

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej podejmują się obrony YouTube’rów i TikTokerów w sprawach dotyczących nałożenia kary pieniężnej przez Przewodniczącego KRRiT.

Od kilku dni twórcy treści, youtuberzy i właściciele platform video są informowani o wszczynaniu postępowań w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych. Te mogą sięgać nawet kwoty blisko 140 000 złotych za jeden kanał. Uchybieniem, które wytyka Przewodniczący KRRiT jest brak rejestracji
w prowadzonym przez KRRiT rejestrze. Adwokat Tomasz Piotr Chudzinski reprezentuje już kilku z takich Twórców. Kompleksowe działania Kancelarii mają doprowadzić do sytuacji, w której kara pieniężna nie zostanie nałożona, albo zostanie maksymalnie obniżona. Jeśli Przewodniczący KRRiT nałożył taką karę przysługuje Ci odwołanie od decyzji nakładającej karę pieniężną. Odwołanie od kary pieniężnej Przewodniczącego KRRiT rozpatrzy SOKiK.

Podstawę do działań podejmowanych przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stanowią art. 53c ust. 1 w zw. z art. 47ca ust. 1 ustawy z dn. 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji. Kluczowe zmiany do ustawy weszły w życie w listopadzie 2021 r.

Reprezentacja w postępowaniu przed Przewodniczącym KRRiT, odwołanie od kary pieniężnej Przewodniczącego KRRiT

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach związanych z nałożeniem kary pieniężnej za uchybienie obowiązkom rejestracyjnym w rejestrach prowadzonych przez Przewodniczącego KRRiT. Oferujemy obsługę prawną w postępowani przed samą Radą, przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów etc.

Jak wskazuje adwokat Tomasz Piotr Chudzinski:

Kluczową kwestią w sprawie dotyczącej nałożenia kary pieniężnej przez Przewodniczącego KRRiT jest szybkie wstąpienie do sprawy administracyjnej. Twórcy (podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne dostępne na żądanie) i właściciele platform VOD mają na to 14 dni od daty doręczenia im zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

Po wstąpieniu do postępowania działamy wielotorowo, „dostarczając” do postępowania materiał dowodowy, który będzie przemawiać za umorzeniem postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej lub maksymalnego obniżenia ostatecznie nałożonej w postępowaniu kary.

Pierwszym krokiem w sprawie jest zapoznanie się z aktami postępowania. Następnym, jest w szczególności przedstawienie stanowiska naszego klienta w postępowaniu przed Przewodniczącym KRRiT. Celem tego stanowiska jest doprowadzenie do wydania przez KRRiT decyzji umarzającej postępowanie w sprawie. W przypadku potencjalnie negatywnej decyzji – twórcy lub właścicielowi platformy VOD przysługuje jeszcze odwołanie od decyzji administracyjnej. Odwołanie od kary pieniężnej Przewodniczącego KRRiT składane jest do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Warszawie. Sąd ten może uchylić decyzję, albo zmniejszyć wymiar nałożonej kary pieniężnej.

Oczywiście w ogólnodostępnym artykule nie możemy wskazywać na konkretne narzędzia oraz uchybienia KRRiT, tak aby Przewodniczący KRRiT nie naprawił ich w sprawach następnych Twórców.

Podstawy prawne działań Przewodniczącego KRRiT

Podstawę prawną do nałożenia kary pieniężnej stanowi niezwykle rozbudowany art. 53c ust. 1 u. o radiofonii i telewizji, który stanowi:

1. Jeżeli podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie narusza przepisy art. 16 ust. 1, art. 16b ust. 1-3a, art. 16c, art. 17 ust. 1-2, 4, 5, 6a i 7, art. 17a ust. 1-3, 5 i 6, art. 47a, art. 47b, art. 47c ust. 1-2, art. 47ca ust. 1 i 4, art. 47d, art. 47e ust. 1, 2 i 5, art. 47f ust. 1 i 2, art. 47g ust. 1, 4 i 5, art. 47h lub art. 47i lub przepisy wydane na podstawie art. 16b ust. 3b, art. 17 ust. 8 z wyłączeniem przepisów dotyczących ewidencji sponsorowanych audycji lub innych przekazów, art. 17a ust. 9 w zakresie szczególnych warunków oznaczania przez nadawcę audycji, w których zastosowano lokowanie produktu, znakiem graficznym, a także przepisy wydane na podstawie art. 47c ust. 3, art. 47e ust. 3 i 4, art. 47g ust. 6, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na niego karę pieniężną w wysokości do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wpłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym wydanie decyzji nakładającej karę, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Podstawę prawną do nałożenia kary pieniężnej może też stanowić art. 53a u. o radiofonii i telewizji:

1. Jeżeli dostawca usługi medialnej rozpowszechnia program telewizyjny w systemie teleinformatycznym bez wpisu do rejestru, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na dostawcę karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu dostawcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Przepisy art. 53 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 53c ust. 1 przewiduje możliwość nałożenia kary pieniężnej za naruszenie szeregu obowiązków ustawowych. Jednym z takich obowiązków jest obowiązek rejestracyjny wyrażony w art. 47ca ust. 1 u. o radiofonii i telewizji:

1. Podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie dokonuje zgłoszenia o wpis do wykazu prowadzonego w systemie teleinformatycznym zapewniającym bezpieczeństwo danych osobowych w nim przetwarzanych zgodnie z zasadą integralności i poufności przez Przewodniczącego Krajowej Rady nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jej udostępniania publicznego.

Do postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej stosuje się w szczególności przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Przynajmniej w teorii daje to twórcom gwarancje wynikające np. z ogólnych zasad postępowania administracyjnego, zasad odnoszących się do postępowania dowodowego etc. Podstawą korzystnego rozstrzygnięcia jest inicjatywa youtubera lub tiktokera, któremu grozi nałożenie kary pieniężnej przez Przewodniczącego KRRiT.

Postępowanie odwoławcze w sprawach dotyczących kar pieniężnych Przewodniczącego KRRiT

Jak wskazano wyżej – pod względem proceduralnym postępowanie w I Instancji toczy się w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie odwoławcze jest z kolei uregulowane kodeksem postępowania cywilnego – stosuje się tu odpowiednio przepisy dotyczące postepowań antymonopolowych, dlatego zarzuty odwołania muszą uwzględniać specyfikę postępowania cywilnego. Charakter prawny postępowania możemy więc określić jako tzw. postępowanie hybrydowe. Podobne rozwiązania funkcjonują m.in. w sprawach z zakresu regulacji sektorowej – transportu kolejowego, energetycznego, telekomunikacyjnego.

Podstawę prawną stanowi tutaj art. 56 ustawy o radiofonii i telewizji:

1. Od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 oraz art. 53-54 służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu gospodarczego.
2. W postępowaniu w sprawach odwołań od decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące spraw z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym.

Ustawa o radiofonii i telewizji wprowadza też ciekawe rozwiązania, którymi ustawodawca chce uniknąć weryfikacji decyzji na podstawie tzw. nadzwyczajnych środków zaskarżenia:

W razie złożenia odwołania od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady do sądu, stronie nie przysługują środki prawne wzruszenia decyzji przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego, w szczególności dotyczące wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji.

Oferta Kancelarii Adwokackiej – reprezentacja w sprawach kar pieniężnych nakładanych przez Przewodniczącego KRRiT

Jeśli jesteś twórcą prowadzącym kanał na YouTube lub TikToku albo własną platformę streamingową i Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wszczął w stosunku do Ciebie postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej  – skontaktuj się z nami.

W Twoim imieniu napiszemy odwołanie od decyzji ws. kary pieniężnej Przewodniczącego KRRiT. Oprócz reprezentacji w postępowaniach dotyczących nałożenia kary pieniężnej pomagamy też Twórcom w rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Przewodniczącego KRRiT.

W najbliższym czasie planujemy poprowadzenie w naszej Kancelarii stacjonarnych seminariów poświęconych prawnym narzędziom służącym twórcom i właścicielom platform streamingowych. Takie seminaria będą się odbywać raz w tygodniu. Twórcy, którzy się do nas zgłoszą będą mieli zapewniony udział w takim seminarium. O kwalifikacji na konkretny termin decydować będzie kolejność zgłoszeń (sala konferencyjna pomieści kilkanaście osób). Pierwsze takie seminarium odbędzie się 28 lutego 2023 r.  Udział w seminarium jest odpłaty: 750 zł netto. Na seminarium zarejestrujesz się wypełniając formularz kontaktowy dostępny tutaj.

Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie, a nie online z prostej przyczyny – chcemy uniknąć sytuacji, w której z przykładami kolejnych działań obronnych zapoznałaby się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji lub pracownicy Departamentu Multimediów KRRiT.

Oferujemy m.in. prowizyjny system rozliczeń opierający się na premii za sukces. Naszym podstawowym celem jest doprowadzić do sytuacji, w której Twórca nie będzie zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej. Celem alternatywnym jest zaś maksymalne obniżenie kary. Efekt taki osiągamy wieloaspektowo np. poprzez doprowadzenie do umorzenia postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. Alternatywą jest uchylenie decyzji Przewodniczącego KRRiT przez właściwy sąd.

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z adwokatem Tomaszem Chudzinskim dla telewizji wRealu24:

https://banbye.com/watch/v_mejep9hrX_-a

Recommended Posts
Permission to acquire real estate by a foreigner