Serwis GoWork.pl to jeden z największych w Polsce serwisów pracy, gdzie oprócz ofert zatrudnienia można anonimowo zostawić opinię na temat danego pracodawcy. Anonimowość ta sprawia, że pracodawcy często pozostają bezradni wobec naruszających ich dobra osobiste informacji. Takie treści mogą dopiero usunąć w sytuacji wykupienia odpowiedniego abonamentu na portalu GoWork.pl. Czy poszkodowany pracodawca z góry jest na straconej pozycji? NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH NA PORTALU GOWORK.PL Jak można dochodzić swoich praw? Powyższe obszary omówione zostaną w niniejszym artykule.

DOBRA OSOBISTE OSOBY PRAWNEJ ORAZ FIZYCZNEJ

Pracodawcy, niezależnie od tego w jakiej formie prowadzi działalność, przysługuje prawo do ochrony dóbr osobistych jego firmy. Do katalogu takich dóbr można zaliczyć chociażby reputację, opinię handlową, wizerunek, zaufanie potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w zakresie swoich zadań.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 stycznia 2007 roku, sygn. akt II CSK 392/06 stwierdził, że:

„do naruszenia dobra osobistego osoby prawnej, w szczególności jej prawa do dobrego imienia (dobrej sławy, reputacji), dochodzi dopiero wówczas, gdy zachowanie sprawcy prowadzi (lub potencjalnie może prowadzić) do utraty zaufania do niej, potrzebnego do prawidłowego jej funkcjonowania w zakresie swych zadań”.

Osobie prawnej, której dobra osobiste zostały naruszone, przysługują środki ochrony majątkowej oraz niemajątkowej. W przypadku tych pierwszych tj. majątkowych, jest to przyznanie pokrzywdzonemu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, czy też zasądzenie od sprawcy sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny (art. 448 k.c.). Do ochrony środków niemajątkowych zaliczyć należy złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (art. 24 k.c.).

Szerzej o powyższej problematyce pisaliśmy artykule „Pozew o ochronę dóbr osobistych – jak bronić dobrego imienia na drodze cywilnoprawnej”.

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH NA PORTALU GOWORK.PL – JAK REAGOWAĆ?

W pierwszej kolejności, każdorazowo powinno się wystąpić z wezwaniem przedsądowym. Wyraża się w nim żądania, w tym zaniechania dalszego naruszania dóbr osobistych na GoWork.pl. Co do zasady warto zmierzać do rozwiązania sporu na drodze przedsądowej. Przede wszystkim generuje to mniejsze koszty dla stron sporu.

Portal GoWork.pl jest własnością spółki GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. Jest to podmiot, do którego należy kierować wszelkie żądania na etapie przedsądowym. Spółka ta będzie również stroną pozwaną w potencjalnym postępowaniu sądowym.

Wezwanie przedsądowe może zawierać chociażby żądanie:

  • usunięcia danego wpisu, opinii, która w ocenie pracodawcy narusza dobra osobiste jego firmy;
  • zapłaty odpowiedniego zadośćuczynienia pieniężnego;
  • opublikowanie stosownego oświadczenia, przeprosin na portalu, w prasie wskazanej przez pracodawcę.

Innymi słowy – w wezwaniu przedsądowym zawrzeć możemy wszelkie żądania, które znajdują postawę w przepisach kodeksu cywilnego i które będziemy w stanie dojść przed sądem.

DOBRA OSOBISTE OSOBY PRAWNEJ

Na mocy art. 43 Kodeku cywilnego, przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych (art. 23 i 24 k.c.) stosuje się odpowiednio do osób prawnych.

Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 września 2019 r., sygn. akt: IV CSK 297/18 wskazał, że:

dobre imię osoby prawnej naruszają takie zarzuty, które – obiektywnie oceniając – przypisują jej niewłaściwe postępowanie mogące spowodować utratę zaufania do niej, potrzebnego do realizacji zamierzonych przez nią celów w ramach prowadzonej działalności. Za tego rodzaju naruszenia uważa się formułowanie nieprawdziwych zarzutów dotyczących przykładowo:

  • niskiej jakości wytwarzanych produktów lub świadczonych usług,
  • nierzetelnego wypełniania przez daną osobę prawną zobowiązań publicznoprawnych i prywatnoprawnych (nieuiszczanie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, niespłacanie kredytów bankowych lub innych długów),
  • niewłaściwego traktowania pracowników (mobbing, zaleganie z wypłacaniem wynagrodzeń),
  • niewłaściwego podejścia do klientów (niekulturalne traktowanie klientów, nierzetelne załatwianie skarg i reklamacji)”.


NARUSZAJĄCE DOBRA OSOBISTE WPISY NA GOWORK.PL A PERSPEKTYWA WIELOLETNIEGO PROCESU

Postępowania sądowe w przedmiocie ochrony dóbr osobistych potrafią trwać latami. Z pewnością jest to zmora dla pokrzywdzonych nieprawdziwymi oraz szkodliwymi opiniami na portalu GoWork.pl. Okoliczność ta, bywa również argumentem za tym, aby nie reagować na godzące w reputacje firmy opinie anonimowych użytkowników portalu. Można jednak ograniczyć szkodliwość poszczególnych opinii już w pierwszych dniach od wytoczenia powództwa cywilnego.

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia (art. 731 § 1 k.p.c.).

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia może polegać na żądaniu, aby sąd nakazał GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. opublikowanie oświadczenia o wskazanej treści, w określonym miejscu np. na profilu pracodawcy na portalu GoWork.pl.


Treść takiego oświadczenia – w przypadku spraw o ochronę dóbr osobistych – najczęściej zawiera informację, że:

W związku z treścią wpisu/strony internetowej toczy się postępowanie sądowe z powództwa podmiotu X przeciwko podmiotowi Y o ochronę dóbr osobistych przed Sądem Okręgowym w Z”.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA SPÓŁKI GOWORK.PL SERWIS PRACY ZA OPINIE ZAWARTE NA PORTALU GOWORK.PL

Dlaczego odpowiedzialność ma ponosić spółka administrująca portalem, a nie autor wpisu? Przede wszystkim można pociągnąć do odpowiedzialności cywilnoprawnej autora wpisu. Będzie to jednak trudne do przeprowadzenia z uwagi na jego anonimowość, zapewnioną przez sam portal GoWork.pl.

Spółka GoWork.pl Serwis Pracy jest właścicielem oraz administratorem portalu GoWork.pl. Związana jest ona również przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Oznacza to, że musi reagować na wszelkie zawiadomienia, informacje na temat wpisów, które mają charakter bezprawny. Taką informacją jest z pewnością treść skierowanego wezwania przedsądowego. To w nim powinien zostać zacytowany bezprawny wpis, jego lokalizacja URL oraz żądanie jego usunięcia.

OFERTA KANCELARII ADWOKACKIEJ

Kancelaria Adwokacka reprezentuje jedną ze spółek kapitałowych oraz prezesa jej zarządu w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Pozwanym jest właściciel serwisu GoWork.pl. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał już drugie postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń powodów. Dzięki temu, na profilu Klienta Kancelarii widnieje informacja o toczącym się postępowaniu przeciwko GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. o ochronę dóbr osobistych. O sprawie szerzej informowaliśmy w artykule „Zabezpieczenie roszczeń o ochronę dóbr osobistych w sprawie przeciwko GoWork.pl

Posiadamy szerokie doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz prawa prasowego. Reprezentujemy też pokrzywdzonych w sprawach z oskarżenia prywatnego np. przy przestępstwach znieważenia lub zniesławienia. Każdorazowo zlecenie rozpoczynamy od zabezpieczenia materiału dowodowego na potrzeby przyszłych postępowań. Pozostajemy otwarci na wynagrodzenie uzależnione od efektów prowadzonej sprawy (tzw. premia za sukces) przy niższym wynagrodzeniu uiszczanym na etapie zlecenia sprawy. Obce są nam animozje polityczne – w sprawach cywilnych występowaliśmy zarówno przeciwko mediom „prorządowych” – np. redaktorowi naczelnemu Gazety Polskiej, jak również „proopozycyjnym” (redaktor naczelny Superwizjera TVN).

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę w sprawach o ochronę dóbr osobistych, na dogodnych dla Klienta warunkach.

Posiadamy szerokie doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz prawa prasowego. Reprezentujemy też pokrzywdzonych w sprawach z oskarżenia prywatnego np. przy przestępstwach znieważenia lub zniesławienia. Każdorazowo zlecenie rozpoczynamy od zabezpieczenia materiału dowodowego na potrzeby przyszłych postępowań. Pozostajemy otwarci na wynagrodzenie uzależnione od efektów prowadzonej sprawy (tzw. premia za sukces) przy niższym wynagrodzeniu uiszczanym na etapie zlecenia sprawy.

Z Kancelarią Adwokacką skontaktujesz się telefonicznie, mailowo albo wypełniając formularz dostępny tutaj.

Recommended Posts
Permission to acquire real estate by a foreignerDETENTION BY THE POLICE - LAWYER'S ASSISTANCE