Korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ws. rozpatrzenia skargi na czynność materialno-techniczną Szefa ABW

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę, którą skierowaliśmy w imieniu spółki Nowe Polskie Media sp. z o.o. WSA w Warszawie ws. o sygn. akt VI SA/Wa 2482/22 dotyczącej rozpatrzenia skargi na czynność materialno-techniczną Szefa ABW:

  1. stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego polegającej na żądaniu zablokowania stron internetowych […] oraz […] skierowanym do przedsiębiorców telekomunikacyjnych pismami z 5 i 7 marca 2022 r.

O sprawie przeczytacie Państwo w internetowych wydaniach WPROST, doRzeczy oraz w Wirtualnych Mediach. Spółka Nowe Polskie Media sp. z o.o. jest wydawcą dwóch tytułów prasowych: wrealu24.tv oraz wrealu24.pl . Strony internetowe przedmiotowych tytułów prasowych zostały zablokowane na polecenie Szefa ABW rok temu. W uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie czytamy m.in.:

„W konsekwencji należy stwierdzić, iż podjęta czynność Szefa ABW, co do której nie wykazano przesłanek przewidzianych w art. 180 ust. 1 p.t., narusza przepisy art. 54 i 64 Konstytucji RP.”

Dalsze działania klienta Kancelarii po wyroku WSA ws. rozpatrzenia skargi na czynność materialno-techniczną Szefa ABW

Ww. sprawa to pierwszy krok do odblokowania stron internetowych oraz uzyskania  przez wydawcę zadośćuczynienia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Szef ABW złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Strony internetowe nadal są blokowane. Na ostateczne rozstrzygnięcie więc jeszcze poczekamy. Etap sądowo-administracyjny jest niezbędny celem późniejszego dochodzenia przez wydawcę tytułów prasowych odszkodowania lub zadośćuczynienia za blokowanie jego portali internetowych.

Oferta Kancelarii Adwokackiej

Zgłoś się do Nas jeśli w stosunku do Twoich stron internetowych, którekolwiek z polskich służb specjalnych dokonały blokady lub zainicjowania ich blokady. Reprezentując Cię w postępowaniu w pierwszej kolejności dokonamy odpowiedniego zabezpieczenia dowodów na potrzeby postępowania sądowo-administracyjnego i ewentualnych postępowań o odszkodowanie / zadośćuczynienie. Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana współpracą – skorzystaj z formularza.

Tytułem końcowym wskazujemy, że adwokaci i radcowie prawni naszej Kancelarii nie dzielą klientów na tych „prawicowych” i „lewicowych”. Prowadzimy postępowania cywilnoprawne, sądowo-administracyjne, administracyjne i karne dla klientów o różnym światopoglądzie, zgodnie z rotą ślubowania adwokackiego:

Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.

Recommended Posts
Permission to acquire real estate by a foreignerPermission to acquire real estate by a foreigner