DOŚWIADCZENIE/ZESPÓŁ

adwokat Tomasz Piotr Chudzinski

Założyciel Kancelarii, adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie pod numerem WAW/Adw/6430. Doświadczenie zdobywał w specjalizujących się w prawie medycznym oraz publicznym prawie gospodarczym kancelariach butikowych we Wrocławiu oraz Warszawie. Jako Associate współpracował również z jedną z wiodących polskich kancelarii klasyfikowaną w pierwszej piętnastce ostatnich rankingów Rzeczpospolitej, gdzie specjalizował się w obsłudze klientów sektora kolejowego.

Od początku powstania Kancelarii szczególnie mocno zaangażowany w kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości. Z sukcesami reprezentuje swoich klientów w sprawach z zakresu stosowania U. o własności lokali, w sporach z deweloperami i wykonawcami robót budowlanych. Swoich klientów reprezentuje nie tylko w postępowaniach administracyjnych i sądowych lecz również w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez PINB, Prezesa UTK, GITD, SANEPID, a także na zebraniach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Przed okręgowymi radami lekarskimi, Naczelną Radą Lekarską, Ministrem Zdrowia oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie z sukcesami reprezentuje około 300 zagranicznych lekarzy w sprawach związanych z prawem wykonywania zawodu.

Tomasz posiada kilkuletnie unikalne doświadczenie z zakresu publicznego prawa gospodarczego (w szczególności polskiego i unijnego prawa transportu kolejowego), prawa nieruchomości, postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, kontrolnych a także postępowań przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W dotychczasowej pracy zaangażowany w proces stosowania jak również stanowienia prawa.

Swoich klientów reprezentuje również w sprawach o ochronę dóbr osobistych oraz w sprawach z zakresu prawa prasowego. Dotyczy to również spraw gdy do naruszeń doszło w mediach społecznościowych. W sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych występuje przeciwko podmiotom prezentującym pełne spektrum polityczne. W sprawach o zamieszczanie sprostowań prasowych występuje zarówno przeciwko redaktorom naczelnym Superwizjera, jak i Gazety Polskiej. Reprezentuje też podmioty świadczące audiowizualne usługi medialne  dostępne na żądanie (youtuberzy, tik-tokerzy) oraz platformy udostępniania video w postępowaniach przed Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W głośnej sprawie dotyczącej jednego z portali internetowych zablokowanych przez szefa jednej ze służb specjalnych doprowadził do wydania przez WSA w Warszawie wyroku uznającego bezskuteczność tej czynności.

W trakcie pracy w Urzędzie Transportu Kolejowego zaangażowany w postępowania dotyczące największych przedsięwzięć gospodarczych sektora kolejowego ostatnich lat. Specjalizuje się (i) w procesach dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych, urządzeń, budowli oraz podsystemów strukturalnych, (ii) w sprawach odwołań od decyzji Prezesa UTK nakładających kary pieniężne, nakazujących usunięcie naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa, wyłączających z eksploatacji pojazdy kolejowe, a także decyzji wstrzymujących ruch na bocznicach kolejowych. Posiada również doświadczenie w sprawach związanych z przyznaniem otwartego dostępu, zatwierdzaniem stawek za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej, „decyzjami dostępowymi”.

Mecenas Chudzinski doradza również przedsiębiorcom w uzyskaniu dokumentacji niezbędnej do zgodnego z prawem prowadzenia działalności przez zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych, użytkowników bocznic kolejowych, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie taboru, producentów taboru kolejowego, jednostek certyfikujących, a także operatorów obiektów infrastruktury usługowej.

Oprócz polskiego i unijnego prawa transportu kolejowego w kręgu jego zainteresowań pozostają prawo nieruchomości, w tym doradztwo prawne na rzecz wspólnot mieszkaniowych, szeroko pojęte prawo administracyjne, a także prawo prawo karne.

Mecenas Chudzinski jest autorem publikacji naukowych poświęconych prawu transportu kolejowego w Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym oraz występował jako prelegent na konferencjach branżowych (m.in. Europejskie Forum Taborowe 2015 i 2019, Forum Zarządzania Internetem 2018).

Posługuje się językiem polskim i angielskim, zna język hiszpański w stopniu podstawowym.

adwokat Łukasz Cyris

Of Counsel. Adwokat, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców i sporami sądowymi.

radca prawny Bartłomiej Gajos

Radca prawny związany z wrocławskim oddziałem Kancelarii. W ramach Kancelarii zajmuje się sprawami karnymi, ze szczególnym uwzględnieniem spraw inicjowanych prywatnymi aktami oskarżenia. Oprócz prawa karnego zaangażowany w bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców.

prawnik Witold Łukasik

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych, organizacjach pozarządowych oraz w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

W latach 2014-2016 społecznie wspierał działania edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Swoje pierwsze doświadczenie z zakresu prawa cywilnego oraz karnego zdobywał w Sądzie Okręgowym w Warszawie, poprzez praktykę w Zespole Radców Prawnych oraz w XVIII Wydziale Karnym.

Doświadczenie z prawa prasowego, karnego, cywilnego, jak również rodzinnego zdobywał w trakcie trzyletniej pracy dla jednej prężnie działających organizacji społecznych.

Ukończył certyfikowane szkolenie „Prawo rodzinne – zagadnienia praktyczne” organizowane przez Centrum Szkoleń Prawnych. Współautor poradnika „Stop przemocy – poradnik dla ofiar przemocy domowej”, jak również szeregu analiz prawnych, związanych z regulacjami covidowymi oraz opinii prawnych, dotyczących procedowanych projektów ustaw.

Członek Międzynarodowej Misji Obserwacyjnej podczas wyborów parlamentarnych na Węgrzech w 2022 r.

prawnik Bartłomiej Figura

Najnowszy członek zespołu. Student V roku studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do jego zadań należy przede wszystkim obsługa w sprawach karnych, a także administracyjnych. W kręgu jego zainteresowań pozostają prawo karne – zarówno materialne jak i procesowe. Posługuje się biegle językiem polskim oraz angielskim.

aplikant adwokacki Tomasz Jan Kaczmarek

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył z wyróżnieniem. W trakcie studiów był stypendystą Rektora KUL dla najlepszych studentów.

W orbicie jego zainteresowań znajdują się też sprawy z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa transportu drogowego oraz dróg publicznych, a także sprawy z zakresu nakładania na kierowców kar za brak uiszczenia opłaty elektronicznej. W kancelarii odpowiada za sprawy karne, karne-skarbowe, wykroczeniowe, administracyjne kary pieniężne oraz tzw. white collar’s crimes.

Prywatnie pasjonat pływania i szachów.