Staż podyplomowy jest przygotowaniem zawodowym lekarza (lekarza dentysty). Staż ten obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych. Lekarze i lekarze dentyści odbywają staż na podstawie umowy o pracę. Zawierają ją z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu na określony czas. Odbyłeś lub odbyłaś staż podyplomowy w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej? Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (u.z.l.l.d.) przewiduje procedurę uznania stażu lekarza lub lekarza dentysty odbytego za granicą. Mowa o art. 15j u.z.l.l.d., który dokładnie określa procedurę uznania takiego stażu.

Procedura uznania stażu podyplomowego lekarza odbytego poza Unią Europejską

W postępowaniu, którego celem jest uznanie stażu podyplomowego uczestniczą dwa organy. W pierwszej kolejności, postępowanie prowadzi Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (Dyrektor CMKP). To za jego pośrednictwem kierowany jest wniosek do Ministra Zdrowia. Dyrektor CMKP bada również spełnienie wymogów formalnych wniosku.

Gdy wniosek nie budzi wątpliwości formalnych, Dyrektor CMKP przekazuje go do zespołu ekspertów. Zespół taki wydaje merytoryczną opinię na temat odbytego stażu podyplomowego jako równoważnego w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Polsce. W skład zespołu wchodzą lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinach medycyny objętych programem stażu podyplomowego. Zasiadają w nim przedstawiciele

 1. CMKP;
 2. konsultantów krajowych w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, medycyny rodzinnej i medycyny ratunkowej, a w odniesieniu do stażu lekarza dentysty – konsultantów krajowych w dziedzinach: chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii, protetyki stomatologicznej i stomatologii zachowawczej z endodoncją;
 3. Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 4. Naczelnej Rady Lekarskiej.

Uznanie stażu podyplomowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, za równoważny w całości albo w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić po stwierdzeniu, że:

1) program odbytego stażu podyplomowego albo jego część odpowiada w istotnych elementach merytorycznych programowi obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dotychczasowe wykonywanie zawodu odbywało się w okresie i na zasadach, które mogą być uznane za równoważne w całości albo w części z odbyciem stażu podyplomowego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

art. 15j ust. 12 u.z.l.l.d.

Uznanie stażu podyplomowego lekarza – zakres decyzji Ministra Zdrowia

Dyrektor CMKP w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu ekspertów przekazuje opinię zespołu wraz z aktami sprawy do Ministra Zdrowia. Minister Zdrowia, wydaje decyzję w sprawie uznania stażu podyplomowego w części albo w całości za równoważny ze stażem podyplomowym obowiązującym w Polsce.

Minister Zdrowia może uznać w drodze decyzji, staż podyplomowy odbyty przez lekarza albo lekarza dentystę w państwie:

1) niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej,

2) członkowskim Unii Europejskiej

za równoważny w całości albo w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej

art. 15j ust. 1 u.z.l.l.d.

Wniosek o uznanie stażu podyplomowego lekarza odbytego poza Unią Europejską

Zanim Minister Zdrowia będzie w stanie podjąć decyzję w sprawie uznanie stażu podyplomowego, konieczne jest uprzednie przygotowanie wniosku. Wniosek dotyczący uznania stażu podyplomowego, musi zostać złożony do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Dyrektora CMKP. Do wniosku załącza m.in. takie dokumenty jak:

 • zaświadczenie o odbytym stażu podyplomowym;
 • dyplom lekarza, do którego zaświadczenie o odbyciu zostało wydane;
 • program i czas realizacji stażu podyplomowego;
 • potwierdzenie dotychczasowego przebiegu pracy, zawierające informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • dyplomy lub zaświadczenia o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych;
 • opinia zawodowa wystawiona przez uprawnioną osobę z ostatniego miejsca wykonywania zawodu.

Pamiętać należy, że dyplomy lekarza, lekarza dentysty lub lub zaświadczenia o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych wydane poza Unią Europejską muszą być:

 1. zalegalizowane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dokument, albo
 2. opatrzone klauzulą apostille.

Wniosek o uznanie stażu podyplomowego – OFERTA KANCELARII

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach związanych z uznaniem stażu podyplomowego odbytego poza Unią Europejską, jak i w państwie członkowskim UE. Wynagrodzenie Kancelarii z tytułu sporządzenia wniosku oraz dalszej reprezentacji w sprawie wynosi 1.900,00 zł brutto. Skontaktujesz się z nami wypełniając formularz dostępny tutaj. Prowadzimy działalność na terenie całej Polski. Aktualnie oddziały Kancelarii Adwokackiej, oprócz warszawskiej siedziby, znajdują się we Wrocławiu, w Bydgoszczy oraz Katowicach.

Recommended Posts
skarga na czynności Dyrektora OW NFZskarga na czynności Dyrektora OW NFZ