Kwestionowanie możliwości wykonywania zawodu lekarza w oparciu o techniczny PWZ.

W ostatnim czasie Klienci Kancelarii zgłaszają się do nas z niepokojącymi informacjami ze szpitali w których pracują. Jeden z podmiotów leczniczych otrzymał pismo z Oddziału Wojewódzkiego NFZ podważające legalność wykonywania zawodu lekarza przez poszczególne osoby. OW NFZ odniósł się do lekarzy, którzy otrzymali decyzję Ministra Zdrowia wydaną w trybie „covidowym”. Zgodnie z taką decyzją, lekarzowi „udziela się zgody na wykonywanie zawodu lekarza w podmiocie przeznaczonym do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom chorym na COVID-19„.

OW NFZ podkreślił, że z dniem 01.04.2022 r. zniesiono wyodrębnianie podmiotów „covidowych”, w których lekarz mógłby być zatrudniony. Z powyższego wywiódł, że przepis art. 21 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (u.z.l.l.d.) nie ma w sprawie zastosowania. Tym samym, taki lekarz nie posiada warunkowego PWZ lekarza i nie jest uprawniony do realizacji świadczeń medycznych.

W przypadku gdy okręgowa rada lekarska nie przyzna prawa wykonywania zawodu w terminach, o których mowa w ust. 2e albo 13, lub gdy odmówi przyznania prawa wykonywania zawodu, do dnia prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, lekarz albo lekarz dentysta może wykonywać zawód na podstawie i w zakresie określonym w decyzji, o której mowa odpowiednio w ust. 2b albo 12, i jest w tym okresie uznawany za lekarza albo lekarza dentystę posiadającego odpowiednie prawo wykonywania zawodu„.

art. 7 ust. 21 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Dotychczasowe orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego prezentuje jednak odmienny pogląd. Lekarzom, którzy otrzymali decyzję MZ „covidową” okręgowe rady lekarskie zaczęły odmawiać przyznania warunkowego PWZ. Argumentacja skupiona była na zaprzestaniu wyodrębniania przez Ministra Zdrowia z dniem 01.04.2022 r. jednostek covidowych.

Naczelna Rada Lekarska, rozpatrując odwołanie od takich uchwał, uchylała rozstrzygnięcia ORL, a następnie umarzała postępowanie z uwagi na jego bezprzedmiotowość. WSA w Warszawie przyjął odmienne stanowisko. W sprawach prowadzonych przez Kancelarię, WSA podważa możliwość uznawania przez NRL za bezprzedmiotowe postępowań w związku z tzw. „zaprzestaniem wyodrębniania przez Ministra Zdrowia jednostek niecovidowych”. Uchylenie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przez WSA ma niebagatelne znaczenie dla lekarza, którzy do chwili prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza może wykonywać  pracę na podstawie art. 7 ust. 21  u. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Skarga na czynności materialno-techniczne Dyrektorów OW NFZ – OFERTA KANCELARII

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach związanych z uzyskaniem prawa wykonywania zawodu przez lekarzy cudzoziemców. Nasza Kancelaria pomogła już około 400 lekarzom w tej materii. Pomożemy Państwu sporządzić skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynności materialno-techniczne Dyrektorów OW NFZ. Wynagrodzenie Kancelarii z tytułu sporządzenie skargi wynosie 6900 złotych brutto. Skontaktować się można z nami telefonicznie, mailowo lub wypełniając formularz dostępny tutaj. Prowadzimy działalność na terenie całej Polski. Aktualnie oddziały Kancelarii Adwokackiej, oprócz warszawskiej siedziby, znajdują się we Wrocławiu, w Bydgoszczy oraz Katowicach.

Recommended Posts