Otrzymawszy decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie udzielenia zgody na wykonywanie zawodu przez lekarza z Ukrainy, można wnioskować do Okręgowej Izby Lekarskiej o wydanie stosownej decyzji w przedmiocie przyznania warunkowego prawa do wykonywania zawodu i wpisu na listę członków Izby. Często zdarza się, że ORL wydaje decyzję, w której, wbrew postanowieniom decyzji Ministra Zdrowia, bezpodstawnie wydłuża okres nadzoru nad lekarzem. W takich wypadkach lekarze, słusznie, powinni odwoływać się od decyzji ORL. Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę Kancelarii dotyczącą zaskarżania decyzji Okręgowych Rad Lekarskich oraz Naczelnej Rady Lekarskiej.

Decyzja Ministra Zdrowia dotycząca zgody na wykonywanie zawodu przez lekarza z Ukrainy

Krajowy porządek prawny wymaga, aby lekarz, który uzyskał kwalifikację do wykonywania zawodu poza terytorium Unii Europejskiej, otrzymał zgodę Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu w Polsce. W wydanej przez siebie decyzji, Minister Zdrowia określa na jaki okres wydana zostaje zgoda na wykonywanie zawodu. Ponadto zastrzega okres w jakim lekarz z Ukrainy będzie pracował pod nadzorem innego lekarza. Zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty okres nadzoru wynosi 3 miesiące. Trzymiesięczny okres nadzoru obowiązuję w pierwszych miesiącach zatrudnienia w zawodzie lekarza w Polsce. Mimo zapisu ustawowego, Okręgowe Rady Lekarskie/Prezydia Okręgowych Rad Lekarskich w swych decyzjach, co prawda przyznają warunkowe prawo do wykonywania zawodu, jednakże wydłużają okres nadzoru na okres 5 letni. Taką uchwałę należy wówczas zaskarżyć w części dotyczącej przedłużonego okresu nadzoru.

Zaskarżenie okresu nadzoru nad lekarzami z Ukrainy do NIL

Odwołanie od uchwały ORL składa się do Naczelnej Izby Lekarskiej. Argumentem na zasadność odwołania jest fakt, że ORL wydając decyzje przedłużające okres nadzoru działają w zasadzie wbrew przepisom ustawy. Mianowicie, z art. 7 ust. 13 u.o.z.l.i.l.d. wyraźnie wynika, że ORL wydaje uchwałę na podstawie decyzji Ministra Zdrowia przyznając warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza. Nie powinna tym samym wykraczać poza ramy wyznaczone decyzją Ministra Zdrowia. Poza powyższym, decyzje takie są również wadliwe z perspektywy administracyjnego prawa procesowego. Bardzo często zdarza się również, że podstawą wydania takich decyzji jest uchwała Naczelnej Izby Lekarskiej, której zapisy zostały częściowo uchylone przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu w sprawie o sygn. I NO 26/21. Pomimo powyższych naruszeń przy wydaniu zaskarżanej decyzji, Naczelna Rada Lekarska najczęściej nie uznaje odwołania i utrzymuje zaskarżaną decyzję w mocy. Wówczas należy zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zaskarżenie okresu nadzoru nad lekarzami z Ukrainy – skarga do WSA

Uchwałę Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wnosząc taką skargę należy dochować 30-dniowego terminu na jej wniesienie liczonego od dnia doręczenia przedmiotowej uchwały. Tak jak w przypadku odwołania od uchwały ORL w skardze do WSA należy przywołać bezpodstawność wydłużania okresu nadzoru. Ponadto pamiętać należy o dochowaniu wszelkich wymogów jakie powinno spełniać pismo kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Uwzględniając skargę na uchwałę WSA może :

  • stwierdzić nieważność zaskarżonej uchwały w całości lub w części,
  • stwierdzić, że że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej nieważności.

Ponadto WSA ma kompetencję do uchylenia aktu poprzedzającego uchwałę Prezydium NIL tj. uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej.

W sprawach, w których skarga została oddalona, sąd sporządza uzasadnienie wyroku na wniosek skarżącego. Wniosek ten należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. W sprawach, w których skargę uwzględniono uzasadnienie jest sporządzane z urzędu. Otrzymanie wyroku WSA wraz z jego uzasadnieniem jest warunkiem koniecznym by móc skorzystać ze skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Oferta Kancelarii

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach związanych z uzyskaniem prawa wykonywania zawodu przez lekarzy cudzoziemców. Nasza Kancelaria pomogła już około 400 lekarzom w tej materii. W zakresie spraw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym inicjowanych naszą skargą możemy pochwalić się stuprocentową skutecznością. Pomożemy Państwu sporządzić zarówno odwołanie od uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej jak i skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej. Wynagrodzenie Kancelarii z tytułu sporządzenie odwołania od uchwały ORL wynosi 1900 złotych brutto, natomiast sporządzenie skargi do WSA i dalsza reprezentacja w sprawie to koszt 5.500 złotych brutto. Skontaktujesz się z nami telefonicznie, mailowo lub wypełniając formularz dostępny tutaj. Prowadzimy działalność na terenie całej Polski. Aktualnie oddziały Kancelarii Adwokackiej, oprócz warszawskiej siedziby, znajdują się we Wrocławiu, w Bydgoszczy oraz Katowicach.

Recommended Posts
skarga na czynności Dyrektora OW NFZskarga na czynności Dyrektora OW NFZ