Wykonywanie w Polsce zawodu lekarza przez lekarzy z Ukrainy lub innych państw spoza UE

Z nadejściem pandemii COVID-19 polski ustawodawca wprowadził ułatwienia w przyznawaniu prawa wykonywania zawodu dla lekarzy, którzy uzyskali takie prawo poza krajami Unii Europejskiej. W praktyce Kancelarii Adwokackiej najczęściej z procedury tej korzystają lekarze, dentyści oraz pracownicy innych zawodów medycznych pochodzący z Ukrainy lub Białorusi. W przypadku problemów z okręgowymi radami lekarskimi lekarze często szukają informacji nt. odwołań od uchwały okręgowej rady lekarskiej. Czasem niezbędnym etapem dającym możliwość dalszego wykonywania pracy przez lekarza jest Skarga do WSA na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej.

*WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Przez czas trwania stanu epidemii, w związku z wyodrębnieniem w szpitalach tzw. „jednostek covidowych”, modelowy proces składał się z dwóch etapów:

  1. uzyskanie zgody Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza;
  2. wydanie przez właściwą miejscowo Okręgową Radę Lekarską uchwały w przedmiocie wydania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza.

Choć z terminowym wydawaniem uchwał przez Okręgowe Rady Lekarskie od początku były problemy, to nie rodziło to większych komplikacji. W ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty przewidziano bowiem przepisy przewidujące „fikcję” uznawania lekarza za takiego, który warunkowe prawo wykonywania zawodu otrzymał – nawet w przypadku gdy ORL odmówiła mu przyznania mu warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza. Wystarczającym było bowiem nierozpatrzenie wniosku w krótkim ustawowym terminie albo odwołanie się od przedmiotowej uchwały.

Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej o odmowie wszczęcia postępowania

Komplikacje w ww. procedurze pojawiły się z dniem 1 kwietnia 2022 r. Tego dnia dokonano „likwidacji” wyodrębnienia w podmiotach leczniczych tzw. placówek covidowych. W związku z tym, że w postępowaniach przed Okręgowymi Radami Lekarskimi odpowiednio stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: „k.p.a.), instytucje te zaczęły wydawać postanowienia w oparciu o art. 61a k.p.a. Zgodnie z tym przepisem:

§ 1 Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Przepis art. 61 § 5 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie.

Szczególnie aktywna w wydawaniu postanowień o odmowie wszczęcia postępowania jest Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie. Choć treść postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania zazwyczaj zawiera się na niewiele ponad jednej stronie A4 no ma ona kapitalne znaczenie dla lekarza, który wcześniej uzyskał zgodę Ministra Zdrowia na wykonywanie w Polsce zawodu lekarza.

Przykładowa sentencja takiego postanowienia brzmi:

„Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie na podstawie art. 61 a § 1 k.p.a. oraz art. 123 kodeksu postępowania administracyjnego (…) po rozpatrzeniu wniosku (…) z dnia (…) w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, wpisania na listę członków izby i wpisania do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie (…)

postanawia:

odmówić wszczęcia postępowania w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, wpisania na listę członków izby i wpisania do kręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie”

Zażalenie na postanowienie Okręgowej Rady Lekarskiej o odmowie wszczęcia postępowania

Na postanowienie to przysługuje zażalenie, które powinno być złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia lekarzowi (albo jego pełnomocnikowi) postanowienia. W praktyce – brak zaskarżenia postanowienia Okręgowej Rady Lekarskiej o odmowie wszczęcia postępowania będzie skutkował utratą fikcji prawnej, o której wspomniano na początku. na podstawie prawnej lekarz mógł pracować w podmiocie leczniczym po bezskutecznym upływie 7 dniowego terminu na rozpatrzenie jego wniosku przez ORL. Podstawą prawną dla zatrudnienia takiego lekarza jest art. 7 ust. 21 o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (dalej: „u.z.l.l.d.”):

W przypadku gdy okręgowa rada lekarska nie przyzna prawa wykonywania zawodu w terminach, o których mowa w ust. 2e albo 13, lub gdy odmówi przyznania prawa wykonywania zawodu, do dnia prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, lekarz albo lekarz dentysta może wykonywać zawód na podstawie i w zakresie określonym w decyzji, o której mowa odpowiednio w ust. 2b albo 12, i jest w tym okresie uznawany za lekarza albo lekarza dentystę posiadającego odpowiednie prawo wykonywania zawodu.

W samym zażaleniu prawnicy Kancelarii Adwokackiej podnoszą dwie podstawowe grupy zarzutów – zarówno naruszenia prawa procesowego, jak również naruszenia prawa materialnego. Samo zażalenie jest jednym z etapów, którego celem jest niedopuszczenie do utraty fikcji uznawania lekarza za takiego, który posiada odpowiednie prawo wykonywania zawodu. W skutek zażalenia, mając na uwadze stan prawny aktualny na dzień orzekania, Naczelna Rada Lekarska może:

1) utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie albo

2) uchylić zaskarżone postanowienie w całości i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy albo

3) uchylić zaskarżone postanowienie i umarzyć postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo

4) umorzyć postępowanie w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia; albo

5) uchylić zaskarżone postanowienie w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia Okręgowej Radzie Lekarskiej.

Od rozstrzygnięcia NRL przysługuje w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały skarga do WSA na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej.

Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej o uchyleniu uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej i umorzeniu postępowania w I Instancji

W sprawach, w których Okręgowa Rada Lekarska rozstrzygnęła wniosek negatywnie, ale nie umorzyła postępowania ani nie odmówiła jego wszczęcia, lekarzowi przysługuje prawo złożenia odwołania. Odwołanie od uchwały składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej. Po dniu 1 kwietnia Naczelna Rada Lekarska najczęściej wydaje uchwały, w których uchyla uchwałę Okręgowej Rady Lekarskiej i umarza postępowanie w I Instancji. Nie jest to korzystne rozstrzygnięcie bo w braku zaskarżenia – pozbawia lekarza możliwości pracy.

Skarga do WSA na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie umorzenia postępowania

W zależności od charakteru rozstrzygnięcia celem niedopuszczenia do przerwania skutków wynikających z art. 7 ust. 21 u.z.l.l.d. koniecznym jest zaskarżenie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Również tutaj podnosi się zarzuty naruszenia prawa materialnego lub prawa procesowego. Prawnicy naszej Kancelarii zajmują się oczywiście ich redagowaniem. Niewątpliwą „zaletą” skargi do WSA jest to, że długi jest czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy przez WSA. Aktualny czas oczekiwania na rozpatrzenie skargi przez WSA w Warszawie to około 1-1,5 roku. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Zdrowia w tym czasie lekarz oczekujący na rozstrzygnięcie może pracować w oparciu o art. 7 ust. 21 u.z.l.l.d.:

komunikat Ministerstwa Zdrowia.

Skarga do WSA na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie utrzymania w mocy uchwały odmawiającej przyznania PWZ

Choć uchwały utrzymujące w mocy uchwały Okręgowych Rad Lekarskich zdarzają się rzadziej to również od nich przysługuje Skarga do WSA na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej. Zazwyczaj zastrzeżenia Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczą takich kwestii jak np. poziom znajomości języka polskiego. Również w takich sprawach Kancelaria reprezentuje lekarzy z Ukrainy lub Białorusi.

Oferta Kancelarii Adwokackiej w sprawach związanych z prawem wykonywania zawodu lekarza

Od blisko roku prawnicy Kancelarii Adwokackiej są zaangażowani w proces uzyskiwania decyzji Ministra Zdrowia oraz uchwał Okręgowych Rad Lekarskich. W zmieniającym się stanie prawnym reprezentowaliśmy dotychczas ok. 185 lekarzy z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii. Zajmujemy się również zaskarżaniem rozstrzygnięć Okręgowych Rad Lekarskich, a także kierowaniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg na rozstrzygnięcia NRL. Współpracujemy również z podmiotem, który pomaga skompletować wymaganą zagraniczną dokumentację oraz zajmuje się rekrutacją  lekarzy spoza Unii Europejskiej na zlecenie podmiotów leczniczych. Poniżej przedstawiamy szacunkowy cennik Kancelarii w ww. sprawach:

  • skarga do WSA na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej – od 4 000-5 000 zł
  • odwołanie od uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej – 1 500 zł;
  • zażalenie na uchwałę Okręgowej Rady Lekarskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania: 1 000 zł;
  • wniosek o wydanie numeru Centrum eZdrowia odpowiadającego numerowi PWZ i umożliwiającego lekarzowi funkcjonowanie w systemie: 750 zł.

W razie jakichkolwiek pytań – zachęcamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza.

Skarga do WSA na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej

Recommended Posts