Skarga do sądu administracyjnego jest istotnym narzędziem w przypadku niekorzystnej decyzji administracyjnej. Naczelny Sąd Administracyjnego oraz wojewódzkie sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. Sąd administracyjny kontroluje zaskarżone akty tylko w zakresie ich zgodności z prawem. Aby skarga została uwzględniona, muszą zostać spełnione określone prawem wymogi formalne.

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego – kiedy oraz komu przysługuje?

Organ administracji publicznej załatwi sprawę jest w drodze decyzji administracyjnej. Nie jest ona ostateczna, gdyż w terminie 14 dni od jej doręczenia, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do organu wyższego rzędu. Jest to realizacja zasady dwuinstancyjności w postępowaniu administracyjnym.

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego jest środkiem zaskarżenia, który przysługuje dopiero po wyczerpaniu wcześniejszych środków zaskarżenia (wcześniej wspomnianego odwołania). Termin na złożenie skargi do sądu administracyjnego wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji, uchwały lub postanowienia kończącego postępowanie administracyjne. Skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. Opłata od skargi kierowanej do wojewódzkiego sądu administracyjnego jest zależna od rodzaju sprawy. O jej wysokości dowiesz się m.in. z pouczenia decyzji administracyjnej, którą chcesz zaskarżyć.

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Najczęściej jest to jednak uczestnik postępowania administracyjnego. W jednej sprawie, w roli skarżących może występować kilku uprawnionych. Warunkiem jest, aby ich skargi dotyczyły tej samej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności albo bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania (art. 51 ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; dalej jako: p.p.s.a.).

Wymogi formalne skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Skarga kierowana do sądu administracyjnego musi spełniać określone wymogi formalne. Art. 46 oraz art. 57 p.p.s.a. zawiera katalog wymogów, które skarga do sądu administracyjnego musi spełniać. Skarga musi składać się z następujących elementów:

 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowana;
 • oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku – adresu do doręczeń, lub siedziby i adresów stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • numer PESEL – w przypadku, gdy skargę wnosi osoba fizyczna;
 • numer w KRS, REGON, NIP – gdy skargę wnosi osoba prawna;
 • oznaczenie rodzaju pisma – wskazanie, że jest to skarga;
 •  wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
 •  określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego;
 •  podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników;

Skargę wnosi się do sądu za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem sprawy.

Wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego

Prawidłowo zainicjowane postępowanie przed WSA, zwieńczone jest wyrokiem. Sąd rozstrzyga w graniach danej sprawy. Nie jest on jednak związany zarzutami i wnioskami sformułowanymi w skardze. Sąd rozpatrujący skargę może ją uwzględnić lub oddalić.

Uwzględnienie skargi w przypadku postanowień czy decyzji administracyjnych może polegać na:

 • Uchyleniu decyzji lub postanowienia w całości albo w części.
 • stwierdzeniu nieważności decyzji lub postanowienia w całości lub w części.
 • Stwierdzeniu wydania decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa.
 • Uchyleniu albo stwierdzeniu nieważności postanowienia / decyzji administracyjnej i umorzeniu postępowania administracyjnego.

Sąd Administracyjny ma również kompetencje do:

 • uchylenia decyzji poprzedzającej decyzję organu II Instancji.
 • zobowiązania organu do wydania w określonym terminie decyzji lub postanowienia wskazując sposób załatwienia spraw lub jej rozstrzygnięcie.

W sprawach, w których skarga została oddalona, sąd sporządza uzasadnienie wyroku na wniosek skarżącego. Wniosek ten należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. W sprawach, w których skargę uwzględniono uzasadnienie jest sporządzane z urzędu.

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego – termin i osoba uprawniona do jej wniesienia

Doręczenie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z uzasadnieniem, aktualizuje prawo strony do wniesienia skargi kasacyjnej. Ten nadzwyczajny środek kierowany jest do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę kasacyjną do sądu administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

W odróżnieniu od skargi do WSA, skarga kasacyjna musi zostać sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadkach, gdy skargę kasacyjną sporządza:

 • sędzia, prokurator, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 • profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo
 • jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Pacjenta.

Skarga kasacyjna – wymogi formalne

Skarga kasacyjna powinna zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części;
 • przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie;
 • wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany;
 • wniosek o rozpoznanie jej na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się z rozprawy;
 • pozostałem dane, które wyszczególnione zostały przy wymogach formalnych skargi do WSA.

Dodatkowym wymogiem, obecnym przy skardze kasacyjnej jest konieczność jej opłacenia. Wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi. Zatem w przypadku, gdy skarga do WSA obarczona była np opłatą w wysokości 200 zł, tak wpis od skargi kasacyjnej wynosić będzie 100 zł.

Wspomniany powyżej wymóg przytoczenia podstawy kasacyjnej odnosi się do dwóch, przewidzianych w p.p.s.a. Skarga kasacyjna może opierać się na zarzucie:

 • naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
 • naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Wymogi postawione przez ustawodawcę wymagają dodatkowo uzasadnienia przytoczonych podstaw skargi kasacyjnej. Należy zatem sprecyzować owe naruszenie oraz odpowiednio je uzasadnić.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – zakres orzekania przez NSA

Po wpłynięciu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, NSA może skargę:

 • Odrzucić;
 • Oddalić;
 • Uwzględnić.

Odrzucenie skargi kasacyjnej następuje na posiedzeniu niejawnym. Naczelny Sąd Administracyjny odrzuci skargę, jeżeli uległa ona wcześniejszemu odrzuceniu przez WSA. NSA zamiast odrzucać, może najpierw zwrócić ją do WSA, aby ten usunął dostrzeżone przez NSA braki.

Oddalenie skargi kasacyjnej następuje, jeżeli nie ma usprawiedliwionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu.

Następstwem uwzględnienia skargi kasacyjnej jest uchylenie przez NSA zaskarżonego orzeczenia w całości lub części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA. Przy uwzględnieniu skargi, NSA uchyla także wyrok w części niezaskarżonej przez skarżącego, jeżeli zachodzi nieważność postępowania.


Katalog przesłanek, których wystąpienie wskazuje na nieważność postępowania określone zostały w art. 183 p.p.s.a.

„Nieważność postępowania zachodzi:

1) jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;

2)  jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany;

3) jeżeli w tej samej sprawie toczy się postępowanie wcześniej wszczęte przed sądem administracyjnym albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona;

4) jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy;

5) jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw;

6) jeżeli wojewódzki sąd administracyjny orzekł w sprawie, w której jest właściwy Naczelny Sąd Administracyjny”

– art. 183 § 2 p.p.s.a.

Oferta Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę w sprawach z zakresu prawa administracyjnego na każdym jej etapie, na dogodnych dla klienta warunkach. Oferujemy wsparcie zarówno na etapie zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego, jak również sporządzenia skargi kasacyjnej od niekorzystnego wyroku WSA. Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w obszarze skarg do sądów administracyjnych. Na swoim koncie mamy m.in. korzystne wyroki w sprawach związanych z działaniem służb specjalnych (blokady stron tytułów prasowych), w sprawach legaliacji uprawnień zawodowych lekarzyspoza UE, w sprawach transportu kolejowego etc. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Z Kancelarią Adwokacką skontaktujesz się telefonicznie, mailowo albo wypełniając formularz dostępny tutaj.

Recommended Posts
DETENTION BY THE POLICE - LAWYER'S ASSISTANCE