Szkolenie z zakresu prawa kolejowego w PKP S.A.

szkolenie z zakresu prawa kolejowego

szkolenie z zakresu prawa kolejowego

Dzisiaj we współpracy z TOR Akademia i TOR Certyfikacje przeprowadziliśmy kolejne szkolenie z zakresu prawa kolejowego. Tym razem dla PKP S.A. ze stosowania przepisów dotyczących obiektów infrastruktury usługowej, kolejowej infrastruktury prywatnej i innych zagadnień wprowadzonych ustawą z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Szkolenie z zakresu prawa kolejowego

Przypomnijmy, że Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski regularnie organizuje lub współorganizuje szkolenia z zakresu praktycznego stosowania ustawy o transporcie kolejowym. Do niezwykle popularnych szkoleń i seminariów należą:

(i) regulacje prawne dotyczące dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych na obszarze RP. Program znajdziesz tutaj.

(ii) Regulacje prawne dotyczące kontroli, działań nadzorczych i nakładania kar pieniężnych przez Prezesa UTK. Program znajdziesz tutaj.

(iii) Dopuszczanie do eksploatacji pojazdów kolejowych w okresie przejściowym. Program znajdziesz tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się nie tylko z naszą ofertą szkoleniową lecz również z ofertą dotyczącą obsługi prawnej dla przedsiębiorców sektora kolejowego.

http://adwokatchudzinski.pl/blog/dopuszczenie-do-eksploatacji-przez-agencje-kolejowa-ue/

Adw. Tomasz Piotr Chudzinski prelegentem na Europejskim Forum Taborowym 2019: https://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/konferencje/europejskie-forum-taborowe-2019-634.html?fbclid=IwAR031FJnyQpAKR3OZ893X2vxYD-gybKg7YJIj_cA15s9QDSTCGv9cVPg_0M

więcej informacji o dopuszczaniu do eksploatacji pojazdów kolejowych: http://adwokatchudzinski.pl/aktualnosci/dopuszczenie-do-eksploatacji-pojazdu-kolejowego/

Usługi Kancelarii prawa kolejowego – Kancelarii Adwokackiej Adw. Tomasz Piotr Chudzinski w zakresie prawa kolejowego

http://adwokatchudzinski.pl/aktualnosci/butikomania-2017-kancelaria-prawa-kolejowego/

W postępowaniach przed Prezesem UTK wspieramy klientów  w sprawach takich jak:

 • Wydanie, zawieszenie i cofnięcie licencji przewoźnika kolejowego.
 • Wydanie oraz cofnięcie certyfikatów bezpieczeństwa, autoryzacji bezpieczeństwa, świadectw użytkownika bocznicy kolejowej.
 • Dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego kończące się wydaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu albo zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego.
 • Dopuszczanie do eksploatacji urządzeń oraz budowli wykorzystywanych w kolejnictwie.
 • Wydanie decyzji ograniczających lub wyłączających z eksploatacji pojazd kolejowy.
 • Postępowanie w przedmiocie wydania oraz odwołanie od decyzji dotyczących ograniczenia eksploatacji bocznicy kolejowej albo linii kolejowej.
 • Postępowanie w przedmiocie wydania oraz odwołanie od decyzji nakładającej karę pieniężną.
 • Postępowanie w przedmiocie wydania oraz odwołanie od decyzji nakazującej usunięcie naruszeń przepisów z zakresu kolejnictwa.
 • We wszczętych przez Prezesa UTK postępowaniach w przedmiocie cofnięcia: certyfikatu bezpieczeństwa, autoryzacji bezpieczeństwa albo świadectwa bezpieczeństwa.
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania otwartego dostępu.
 • Odwołanie od decyzji zastępującej „umowę dostępową”.
 • Reprezentacja klientów z sektora kolejowego w toku postępowań kontrolnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

DODATKOWO

Reprezentujemy swoich klientów nie tylko przed UTK, lecz również przed Ministrem Transportu i Budownictwa oraz w ramach wysłuchania publicznego przy przyjmowaniu przez ustawodawcę aktów prawnych z zakresu prawa kolejowego.

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej sporządzają oraz weryfikują pod względem formalno-prawnym:

 • umowy dotyczące sprzedaży, modernizacji, odnowienia taboru kolejowego albo wykonania napraw w ramach różnych poziomów utrzymania;
 • umowy dotyczące udostępniania infrastruktury kolejowej oraz bocznic kolejowych.

Kancelaria prawa kolejowego reprezentuje również przedsiębiorców sektora kolejowego w sporach z innymi podmiotami np. w przypadkach uszkodzenia taboru kolejowego w skutek działań lub zaniechań innego przedsiębiorcy lub jego pracowników.

Jako kancelaria prawa kolejowego organizujemy specjalistyczne szkolenia, w szczególności dotyczące praw i obowiązków wynikających z kolejnych nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz regulacji unijnych – np. IV pakietu kolejowego.

Recommended Posts