Dopuszczanie do eksploatacji pojazdów kolejowych

System dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych ciągle ewoluuje. Aby zgodnie z prawem pojazd kolejowy mógł poruszać się po polskiej sieci kolejowej, jego właściciel powinien legitymować się posiadaniem dokumentu homologacji. Dopuszczenie do eksploatacji przez Agencję Kolejową UE

Z systemem dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych przez organ administracji publicznej mamy do czynienia od końca lat ’90 XX wieku. Wcześniej pojazdy kolejowe były dopuszczane do ruchu w oparciu o wewnątrzorganizacyjne dopuszczenie, najczęściej przez odpowiednią jednostkę w ramach PKP.

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego Dopuszczenie do eksploatacji przez Agencję Kolejową UE

Do 28.01.2012 r. pojazdy kolejowe w Polsce były dopuszczane do eksploatacji w oparciu o tzw. świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego. Zmiany, które nastąpiły z dniem wejścia w życie ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym nie zlikwidowały całkowicie dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych w oparciu o świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego. System ten funkcjonuje nadal np. w odniesieniu do bocznic kolejowych, metra, linii funkcjonalnie wyodrębnionych z systemu kolei RP, linii wąskotorowych etc. Dopuszczenie do eksploatacji przez Agencję Kolejową UE

Od 2012 r. do ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym, w związku z koniecznością jej dostosowania do wymogów określonych w dyrektywie ws. interoperacyjności systemu kolei, w krajowym prawie kolejowym pojawił się system zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego, w ramach którego wyróżnia się:

a) zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI;

b) zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI;

c) zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI i dopuszczonego do eksploatacji w innym Państwie Członkowskim UE;

d) zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI dopuszczonego w innym Państwie Członkowskim UE. Dopuszczenie do eksploatacji przez Agencję Kolejową UE

Dopuszczanie do eksploatacji pojazdów kolejowych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej

Nowe regulacje dotyczące dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej są już znane. Odpowiednie postanowienia dotyczące wydawania:

a) zezwoleń dla typu pojazdu;

b) zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu;

c) odnowienia zezwolenia dla typu pojazdu;

d) rozszerzenia obszaru użytkowania pojazdu kolejowego na inne Państwo Członkowskie UE;

e) zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdu albo serii pojazdów zgodnych z dopuszczonym typem; Dopuszczenie do eksploatacji przez Agencję Kolejową UE

regulują:

  • Dyrektywa PE i Rady (UE) 2016/797 z 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0797
  • Rozporządzenie PE i Rady 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0796
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0545

Dostosowanie polskich producentów taboru do nowych regulacji prawnych Dopuszczenie do eksploatacji przez Agencję Kolejową UE

Choć Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa skorzystało z okresu przejściowego i wydłużyło do czerwca 2020 r. termin, od którego polscy producenci będą występować z wnioskami o dopuszczenie pojazdu do eksploatacji do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, istotnym jest aby producenci dostosowali w tym terminie strukturę oraz sposób funkcjonowania swoich przedsiębiorstw.

Dla przedsiębiorców tych Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski przygotowała:

1) dedykowane szkolenie, pn: „DOPUSZCZANIE DO EKSPLOATACJI POJAZDÓW KOLEJOWYCH W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM. ANALIZA KRAJOWYCH I UNIJNYCH REGULACJI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2018/545 oraz dyrektywy PE i Rady (UE)”; oraz

2) specjalne indywidualne pakiety doradztwa wdrożeniowego.

Opis szkolenia / seminariumDopuszczenie do eksploatacji przez Agencję Kolejową UE

Przedmiotem seminarium jest zagadnienie dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych na podstawie krajowych i unijnych regulacji prawnych. Niniejsze szkolenie stanowi kontynuację jednego z najpopularniejszych w ostatnich latach szkoleń organizowanych przez TOR Konferencje, pn. „Regulacje prawne dotyczące dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych na obszarze RP”. W pierwszej części szkolenia Mecenas Chudzinski przybliży zagadnienia związane z procedurami wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego. Druga, obszerniejsza część zostanie poświęcona unijnym regulacjom, w szczególności:

(I) Rozporządzeniu Wykonawczemu Komisji (UE) 2018/545 z dn. 04.04.2018 r. ustanawiającemu uzgodnienia praktyczne na potrzeby udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797;

(ii) Dyrektywie PE i Rady (UE) 2016/797 z dn. 11.05.2016 r. ws. interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej; oraz

(iii) Rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/796 z 11.05.2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004.

Biogram Prowadzącego Szkolenie – Adwokata Tomasza Piotra Chudzinskiego Dopuszczenie do eksploatacji przez Agencję Kolejową UE

Prowadzący, Adwokat Tomasz Piotr Chudzinski, pracujący w przeszłości jako specjalista, starszy specjalista i główny specjalista ds. prawnych w Urzędzie Transportu Kolejowego, przedstawi proces uzyskiwania przez zainteresowane podmioty dokumentów, które umożliwiają zgodną z prawem eksploatację pojazdów kolejowych na obszarze RP. Szczegółowej analizie zostanie poddana m.in. procedura dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej, a także wzajemna relacja krajowego i unijnego trybu dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych. Dopuszczenie do eksploatacji przez Agencję Kolejową UE

Uczestnicy szkolenia zostaną również zapoznani z potencjalnymi instrumentami wpływu na krajowego ustawodawcę, który w najbliższym czasie będzie dostosowywał zapisy ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym do wymogów Dyrektywy PE i Rady nr 2016/797 ws. interoperacyjności systemu kolei w UE .

Program seminarium dedykowany jest przede wszystkim krajowym i zagranicznym producentom taboru kolejowego oraz innym podmiotom, które aktualnie występują do Prezesa UTK o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu albo zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego oraz chcą się zapoznać z trybem wydawania: zezwoleń dla typu pojazdu, zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu, odnawiania zezwoleń przez Agencję Kolejową UE, który będzie obowiązywał polskich przedsiębiorców od czerwca 2020 r. Przygotuj się na nowe regulacje i nie daj się zaskoczyć przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej! Dopuszczenie do eksploatacji przez Agencję Kolejową UE

Proponowane ramy czasowe programu (do ustalenia)

9:55 Rejestracja

10:00 Wprowadzenie do seminarium oraz klasyfikacja procedur dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych na obszarze RP. Przypomnienie krajowych regulacji dotyczących wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego oraz świadectw na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego.

11:30 Przerwa kawowa

11:45 Dopuszczanie do eksploatacji pojazdów kolejowych przez Agencję Kolejową UE – omówienie przepisów Dyrektywy PE i Rady (UE) 2016/797 z 11.05.2016 r. ws. interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/796 z 11.05.2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej

13:00 Lunch

13:45 Szczegółowe omówienie regulacji wynikających z Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/545 z 4 kwietnia 2018 r. ustanawiającego uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą PE i Rady (UE) 2016/797: wydawanie pierwszych zezwoleń: zezwoleń dla typu pojazdu lub zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu, odnowienie zezwolenia dla typu pojazdu, rozszerzenie obszaru użytkowania; zezwolenie dla typu pojazdu

15:15 Przerwa kawowa

Współistnienie krajowego i unijnego systemu dopuszczeń do eksploatacji pojazdów kolejowych. Postulaty dotyczące zapewnienia zgodność ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym z dyrektywą PE i Rady 2016/797 oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 2018/545 z 04.04.2018 r.

16:00 Zakończenie seminarium.

Szkolenie organizowane jest na specjalne zamówienie i możemy je przeprowadzić zarówno w Państwa siedzibie, jak również w sali konferencyjnej w centrum Warszawy – przy Alejach Jerozolimskich 100. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, celem umówienia szczegółów.

W przeszłości organizowaliśmy kilka edycji szkolenia: „Regulacje prawne dotyczące dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych na obszarze RP”. Patrz: https://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/seminarium/regulacje-prawne-dotyczace-dopuszczania-do-eksploatacji-pojazdow-kolejowych-na-obszarze-rp-480.html

Ze względu na specjalizację Kancelarii Adwokackiej Adw. Tomasz Piotr Chudzinski w kompleksowej obsłudze prawnej klientów sektora kolejowego, możemy przeprowadzić również inne szkolenia dotyczące wskazanych przez Państwa zagadnień.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii prawa kolejowego – Kancelarii Adwokackiej Adw. Tomasz Piotr Chudzinski: http://adwokatchudzinski.pl/aktualnosci/butikomania-2017-kancelaria-prawa-kolejowego/

oraz do kontaktu: http://adwokatchudzinski.pl/kontakt/

 

 

Dopuszczenie do eksploatacji przez Agencję Kolejową UE

Dopuszczenie do eksploatacji przez Agencję Kolejową UE

Dopuszczenie do eksploatacji przez Agencję Kolejową UE

 

Recommended Posts