kancelaria prawa kolejowego

kancelaria prawa kolejowego

prawo transportu kolejowego

Kancelaria prawa kolejowego – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski w gronie butikowych kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie kolejowym wskazanych w przewodniku po specjalistycznych firmach prawniczych Butikomania 2017 przygotowanym przez rynekprawniczy.pl

Butikomania 2017 – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski została wymieniona w gronie 4 butikowych kancelarii specjalizujących się w prawie kolejowym – kancelaria prawa kolejowego.

Jak czytamy na stronie internetowej w zaktualizowanym spisie opublikowanym we wrześniu 2017 r. przez redakcję rynekprawniczy.pl :

znalazły się średniej wielkości, tudzież mniejsze, kilkunasto, kilku-, a także jednoosobowe kancelarie, które łączy to, że zajmują się wyłącznie, głównie lub przeważnie, sprawami z jednej określonej dziedziny prawa lub gospodarki (wszelako niektóre mają po kilka głównych specjalizacji, toteż powtarzają się w katalogu).

Obecność Kancelarii Adwokackiej Adw. Tomasz Piotr Chudzinski – kancelaria prawa kolejowego , jako specjalistycznej kancelarii  jest co raz bardziej dostrzegalna nie tylko w zestawieniach takich jak Butikomania 2017, lecz również w działalności takich organizacji jak Railway Business Forum oraz szkoleniach organizowanych przez Tor Konferencje

Działalność Kancelarii Adwokackiej Adw. Tomasz Piotr Chudzinski w sektorze kolejowym

Profesjonalne i rzetelne doradztwo i reprezentacja przedsiębiorców związanych z sektorem kolejowym, w tym: przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej, użytkowników bocznic kolejowych, operatorów obiektów infrastruktury usługowej. Reprezentujemy również producentów taboru kolejowego oraz producentów typów urządzeń i budowli stosowanych w kolejnictwie.

Wieloletnie doświadczenie adw. Tomasza Piotra Chudzinskiego w pracy w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Prawnej w Urzędzie Transportu Kolejowego pozwala na profesjonalną, konkurencyjną i sprawną obsługę: przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, operatorów obiektów infrastruktury usługowej, użytkowników bocznic kolejowych, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, (ECM) a także producentów taboru, urządzeń i budowli wykorzystywanych w sektorze kolejowym.

Prawnicy kancelarii reprezentują wspomniane podmioty w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, Ministrem właściwym ds. transportu (aktualnie: Minister Infrastruktury i Budownictwa), Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) oraz innymi organami (po wdrożeniu IV Pakietu Kolejowego – również przed Agencją Kolejową Unii Europejskiej).

Kilkuletnie doświadczenie Adwokata Tomasza Piotra Chudzinskiego w pracy w Urzędzie Transportu kolejowego

W trakcie pracy w Urzędzie Transportu Kolejowego mec. Chudzinski był zaangażowany w postępowania dotyczące największych przedsięwzięć gospodarczych sektora kolejowego ostatnich lat. Specjalizuje się (i) w procesach dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych, urządzeń, budowli oraz podsystemów strukturalnych, (ii) w sprawach odwołań od decyzji Prezesa UTK nakładających kary pieniężne, nakazujących usunięcie naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa, wyłączających z eksploatacji pojazdy kolejowe, a także decyzji wstrzymujących ruch na bocznicach kolejowych. Posiada również doświadczenie w sprawach związanych z przyznaniem otwartego dostępu, zatwierdzaniem stawek za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej, „decyzjami dostępowymi”.

Mecenas Chudzinski doradza również przedsiębiorcom w uzyskaniu dokumentacji niezbędnej do zgodnego z prawem prowadzenia działalności przez zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych, użytkowników bocznic kolejowych, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie taboru, producentów taboru kolejowego, jednostek certyfikujących, a także operatorów obiektów infrastruktury usługowej.

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski – kancelaria prawa kolejowego. Reprezentacja przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego oraz Agencją Kolejową UE

W postępowaniach przed Prezesem UTK lub Agencją Kolejową UE wspieramy klientów  w sprawach takich jak:

 • wydanie, zawieszenie i cofnięcie licencji przewoźnika kolejowego;
 • wydanie oraz cofnięcie certyfikatów bezpieczeństwa, autoryzacji bezpieczeństwa, świadectw użytkownika bocznicy kolejowej;
 • dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego kończące się wydaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu albo zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego;
 • reprezentacja przed Agencją Kolejową UE;
 • postępowania w przedmiocie wydania przez Agencję Kolejową UE zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu;
 • postępowania w przedmiocie wydania przez Agencję Kolejową UE zezwolenia na dopuszczenie typu pojazdu;
 • dopuszczanie do eksploatacji urządzeń oraz budowli wykorzystywanych w kolejnictwie;
 • wydanie decyzji ograniczających lub wyłączających z eksploatacji pojazd kolejowy;
 • postępowanie w przedmiocie wydania oraz odwołanie od decyzji dotyczących ograniczenia eksploatacji bocznicy kolejowej albo linii kolejowej.
 • postępowanie w przedmiocie wydania oraz odwołanie od decyzji nakładającej karę pieniężną;
 • postępowanie w przedmiocie wydania oraz odwołanie od decyzji nakazującej usunięcie naruszeń przepisów z zakresu kolejnictwa;
 • we wszczętych przez Prezesa UTK postępowaniach w przedmiocie cofnięcia: certyfikatu bezpieczeństwa, autoryzacji bezpieczeństwa albo świadectwa bezpieczeństwa;
 • postępowanie o zwolnienie operatora infrastruktury usługowej z obowiązków wynikających z rozporządzenia wykonawczego Komisji 2017/2177 (kliknij: tutaj);
 • odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania otwartego dostępu;
 • odwołanie od decyzji zastępującej „umowę dostępową”;
 • reprezentacja klientów z sektora kolejowego w toku postępowań kontrolnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Dodatkowo

Reprezentujemy swoich klientów nie tylko przed UTK, lecz również przed Ministrem Transportu i Budownictwa oraz w ramach wysłuchania publicznego przy przyjmowaniu przez ustawodawcę aktów prawnych z zakresu prawa kolejowego.

Adwokat Tomasz Piotr Chudzinski wspólnie z TOR Konferencje, regularnie prowadzi szkolenia:

 1. Regulacje prawne dotyczące dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych na obszarze RP; program dostępny: tutaj;
 2. Regulacje prawne dotyczące kontroli, działań nadzorczych i nakładania kar pieniężnych przez Prezesa UTK (program: tutaj lub tutaj)
 3. Dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych w okresie przejściowym; (program: tutaj)

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej sporządzają oraz weryfikują pod względem formalno-prawnym:

 • umowy dotyczące sprzedaży, modernizacji, odnowienia taboru kolejowego albo wykonania napraw w ramach różnych poziomów utrzymania;
 • umowy dotyczące udostępniania infrastruktury kolejowej oraz bocznic kolejowych.

Kancelaria prawa kolejowego reprezentuje również przedsiębiorców sektora kolejowego w sporach z innymi podmiotami np. w przypadkach uszkodzenia taboru kolejowego w skutek działań lub zaniechań innego przedsiębiorcy lub jego pracowników.

Jako kancelaria prawa kolejowego organizujemy specjalistyczne szkolenia, w szczególności dotyczące praw i obowiązków wynikających z kolejnych nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz regulacji unijnych.

Zapraszamy do współpracy z kancelarią prawa kolejowego – Kancelarią Adwokacką Adw. Tomasz Piotr Chudzinski.

Recommended Posts
transport kolejowy