Kolejne seminarium z prawa kolejowego poprowadzone przez naszą kancelarię we współpracy z TOR Konferencje

Dnia 30.11.2017 r. w siedzibie Zespołu Doradców Gospodarczych TOR w Warszawie odbyło się kolejne seminarium
z zakresu prawa transportu kolejowego. Przedmiotem seminarium było przybliżenie uczestnikom regulacji prawnych oraz charakterystyka postępowań Prezesa UTK dotyczących:

 • kontroli działalności gospodarczej wykonywanych przez Prezesa UTK oraz upoważnionych przez niego pracowników UTK;
 • działań nadzorczych, ze szczególnym naciskiem na regulacje dotyczące ograniczania działalności przedsiębiorców sektora kolejowego lub cofnięcia określonych uprawnień (postępowania w przedmiocie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa; cofnięcie albo ograniczenie licencji przewoźnika; decyzja wstrzymująca ruch kolejowy lub wprowadzająca jego ograniczenia na drodze kolejowej; decyzja wyłączająca z eksploatacji albo ograniczająca eksploatację pojazdu kolejowego; decyzja o cofnięciu świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia / budowli / pojazdu kolejowego; etc.)
 • postępowania w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej naruszenie przepisów, decyzji lub postanowień z zakresu kolejnictwa (art. 13b u.ot.k.);
 • postępowania w przedmiocie wydania decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie w razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących obowiązków zarządców, przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego (art. 14 ust. 1 u.ot.k.);
 • nakładania przez Prezesa UTK kar pieniężnych w wymiarze do 2% przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym w przypadkach wskazanych w art. 66 ust. 1 u.ot.k.

Program

9:55 Rejestracja
10:00 Wprowadzenie do seminarium. Kontrola działalności przedsiębiorcy wykonywana przez Prezesa UTK. O czym należy pamiętać w trakcie postępowania kontrolnego.
10:45 Postępowanie administracyjne przed Prezesem UTK – na co należy zwrócić uwagę, postępowanie dowodowe, wydanie decyzji administracyjnej, odwołanie od decyzji administracyjnej, wznowienie postępowania administracyjnego, stwierdzenie nieważności decyzji. Nowe zasady postępowania administracyjnego jako instrument „pro-przedsiębiorczego” podejścia w postępowaniu administracyjnym.
11:30 Przerwa kawowa
11:45 Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej naruszenie przepisów, decyzji lub postanowień z zakresu kolejnictwa.
12:30 Postępowania w przedmiocie wydania decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie w razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących obowiązków zarządców, przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego
13:15 Lunch
14:00 Działania nadzorcze Prezesa UTK ograniczające działalność przedsiębiorców sektora kolejowego lub cofające określone uprawnienia.
15:00 Postępowanie w przedmiocie wydanie decyzji nakładającej karę pieniężną. Charakterystyka poszczególnych naruszeń ustawy o transporcie kolejowym wymienionych w art. 66 ust. 1 ustawy. Odwołanie od decyzji nakładającej karę pieniężną i postępowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
16:00 Zakończenie seminarium i krótkie konsultacje prowadzącego z uczestnikami seminarium ws. dotyczących poszczególnych przedsiębiorców

http://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/seminarium/regulacje-prawne-dotyczace-kontroli-dzialan-nadzorczych-i-nakladania-kar-pienieznych-przez-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego-495.html

O prowadzącym

Prowadzący, Adwokat Tomasz Piotr Chudzinski, pracujący w przeszłości jako specjalista, starszy specjalista i główny specjalista ds. prawnych w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Prawnej w Urzędzie Transportu Kolejowego oprócz dokładnej charakterystyki postępowań kontrolnych oraz postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezesa UTK, przedstawi na szkoleniu praktyczne zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę w przypadku ww. spraw administracyjnych z zakresu nadzoru sprawowanego przez Prezesa UTK.

Dla kogo seminarium ?

Program seminarium dedykowany jest wszystkim podmiotom, których działalność zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, jest kontrolowana i nadzorowana przez Prezesa UTK. Organizatorzy zachęcają do uczestnictwa przede wszystkim zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych, użytkowników bocznic kolejowych, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, a także producentów taboru / typów urządzeń / budowli.

Na kolejną edycję Seminarium zapraszamy w styczniu 2018 r.. We wczorajszej edycji udział wzięli pracownicy spółek będących przewoźnikami kolejowymi oraz pracownicy operatorów obiektów infrastruktury usługowej. Dnia 8.12.2017 r. zapraszamy z kolei na III edycję seminarium „Regulacje prawne dotyczące dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych na obszarze RP”. Plan szkolenia dostępny pod adresem: http://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/seminarium/regulacje-prawne-dotyczace-dopuszczania-do-eksploatacji-pojazdow-kolejowych-na-obszarze-rp–iii-edycja-499.html

Kilka słów o pierwszej edycji seminarium, która odbyła się 5.10.2017 r.: http://adwokatchudzinski.pl/aktualnosci/dopuszczenie-do-eksploatacji-pojazdu-kolejowego/

kancelaria prawa kolejowego

W postępowaniach przed Prezesem UTK wspieramy klientów  w sprawach takich jak:

 • wydanie, zawieszenie i cofnięcie licencji przewoźnika kolejowego;
 • wydanie oraz cofnięcie certyfikatów bezpieczeństwa, autoryzacji bezpieczeństwa, świadectw użytkownika bocznicy kolejowej;
 • dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego kończące się wydaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu albo zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego.
 • dopuszczanie do eksploatacji urządzeń oraz budowli wykorzystywanych w kolejnictwie;
 • wydanie decyzji ograniczających lub wyłączających z eksploatacji pojazd kolejowy;
 • postępowanie w przedmiocie wydania oraz odwołanie od decyzji dotyczących ograniczenia eksploatacji bocznicy kolejowej albo linii kolejowej.
 • postępowanie w przedmiocie wydania oraz odwołanie od decyzji nakładającej karę pieniężną;
 • postępowanie w przedmiocie wydania oraz odwołanie od decyzji nakazującej usunięcie naruszeń przepisów z zakresu kolejnictwa;
 • we wszczętych przez Prezesa UTK postępowaniach w przedmiocie cofnięcia: certyfikatu bezpieczeństwa, autoryzacji bezpieczeństwa albo świadectwa bezpieczeństwa;
 • odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania otwartego dostępu;
 • odwołanie od decyzji zastępującej „umowę dostępową”;
 • reprezentacja klientów z sektora kolejowego w toku postępowań kontrolnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

DODATKOWO

Reprezentujemy swoich klientów nie tylko przed UTK, lecz również przed Ministrem Transportu i Budownictwa oraz w ramach wysłuchania publicznego przy przyjmowaniu przez ustawodawcę aktów prawnych z zakresu prawa kolejowego.

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej sporządzają oraz weryfikują pod względem formalno-prawnym:

 • umowy dotyczące sprzedaży, modernizacji, odnowienia taboru kolejowego albo wykonania napraw w ramach różnych poziomów utrzymania;
 • umowy dotyczące udostępniania infrastruktury kolejowej oraz bocznic kolejowych.

Kancelaria prawa kolejowego reprezentuje również przedsiębiorców sektora kolejowego w sporach z innymi podmiotami np. w przypadkach uszkodzenia taboru kolejowego w skutek działań lub zaniechań innego przedsiębiorcy lub jego pracowników.

Jako kancelaria prawa kolejowego organizujemy specjalistyczne szkolenia, w szczególności dotyczące praw i obowiązków wynikających z kolejnych nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz regulacji unijnych – np. IV pakietu kolejowego.

Zapraszamy do współpracy z kancelarią prawa kolejowego – Kancelarią Adwokacką Adw. Tomasz Piotr Chudzinski.


obsługa wspólnot mieszkaniowych kancelaria prawna Warszawa

www.adwokatchudzinski.pl

Oprócz szkoleń uczestniczymy również w spotkaniach branżowych jak Kongres Kolejowy albo Targi Trako:

http://adwokatchudzinski.pl/aktualnosci/targi-trako-2017/

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski jest również członkiem Railway Business Forum:

http://adwokatchudzinski.pl/aktualnosci/railway-business-forum/

Jesteśmy również obecni wymieniani w zestawieniach specjalistycznych kancelarii w kategorii „prawo kolejowe” w zestawieniu Butikomania 2017:

Butikomania 2017 – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski jako specjalistyczna kancelaria prawa kolejowego

Recommended Posts