Wzrasta znaczenie transakcji i usług związanych z walutami wirtualnymi. W Polsce, aby działać jako legalny uczestnik rynku kryptowalut, konieczne jest zarejestrowanie działalności w zakresie walut wirtualnych. Kancelaria Adwokacka śledzi wzmożoną aktywność Krajowej Izby Skarbowej wobec podmiotów, które nie dokonały do rejestru działalności w obszarze walut wirtualnych. Dla firm, które prowadzą działania takie jak wymiana kryptowalut, grozi sankcja finansowa sięgająca nawet stu tysięcy złotych. Niewykonanie konkretnych zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy niesie ze sobą ryzyko nałożenia kary aż do miliona złotych.

Zgłoszenie do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych

Zgłoszenie do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych

Wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych jest koniecznym krokiem dla podmiotów planujących świadczenie usług związanych z kryptowalutami. Zgodnie z art. 129m ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, działalność w zakresie walut wirtualnych jest regulowaną działalnością gospodarczą. Osoba fizyczna lub prawna, planująca prowadzić działalność w zakresie walut wirtualnych, musi uzyskać wpis do rejestru zgodnie z wymogami art. 129r. Organem odpowiedzialnym za rejestrowanie działalności w zakresie walut wirtualnych jest minister finansów publicznych, zgodnie z art. 129p.

Kryteria i Wymogi dla Wpisu do Rejestru Działalności w Zakresie Walut Wirtualnych

Aby uzyskać wpis do „rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych”, konieczne jest spełnienie wymogów określonych w ustawie. Oto główne kryteria, jakie podmiot ubiegający się o ten wpis musi spełnić:

Niekaralność:

Osoba fizyczna dążąca do prowadzenia działalności związanej z walutami wirtualnymi, oraz osoby kierujące taką działalnością lub osoby będące beneficjentami rzeczywistymi, nie mogą być skazane prawomocnie za przestępstwa określone w ustawie. Za dsykwalifikujące ustawodawca uznaje czyny: przeciwko działalności instytucji państwowych, wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, oraz przestępstwa skarbowe.

Wiedza lub Doświadczenie:

Osoby fizyczne starające się o wpis do „rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych” muszą posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z tym obszarem. Można to spełnić poprzez uczestnictwo w szkoleniach lub kursach z zagadnień prawnych i praktycznych związanych z walutami wirtualnymi lub poprzez minimum roczne wykonywanie związanych z nimi czynności.

Wniosek: Podmiot starający się o wpis do „rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych” musi złożyć elektroniczny wniosek przedsiębiorcy. Wnioskodawca powinien podać informacje, takie jak imię, nazwisko lub nazwa firmy, numer rejestracyjny w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeśli istnieje), oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Ponadto, wniosek powinien sprecyzować oferowane usługi związane z walutami wirtualnymi, o której mówią przepisy.

Oświadczenie: Do Wniosku należy załączyć oświadczenie wnioskodawcy, które potwierdza zgodność danych zawartych w nim z rzeczywistością oraz spełnienie wymagań do prowadzenia działalności związanej z walutami wirtualnymi. Oświadczenie powinno także zawierać informacje dotyczące spełnienia kryteriów bezkarności oraz posiadanej wiedzy lub doświadczenia.

Podpis Kwalifikowany Elektroniczny: Wniosek i oświadczenie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Spełnienie tych wymogów jest kluczowe, by uzyskać wpis do „rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych” i prowadzić legalną działalność w tym obszarze zgodnie z obowiązującym prawem. Właściwy organ ma obowiązek dokonać wpisu do „rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych” w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku wraz z oświadczeniem.

Ustawa o usługach płatniczych

Oprócz kwestii stablecoinów trzeba zważać, żeby żadna czynność wykonywana w ramach działalności nie podlegała pod usługi płatnicze np. wpłaty i wypłaty w ramach „doładowywania konta w kantorze” (jeszcze przed wymianą). W przeciwnym wypadku może się to mieścić w zakresie kognicji UKNF.

AML/CFT

Jednym z kluczowych zagrożeń związanych z działalnością kryptowalutową jest ryzyko prania brudnych pieniędzy. Anonimowość i zdecentralizowana natura kryptowalut mogą ułatwiać nielegalne finanse, w tym pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu. Dlatego właśnie regulacje, takie jak obowiązek rejestracji, mają na celu zapobieganie tym działaniom oraz zabezpieczenie uczestników rynku.

Wśród obowiązków instytucji obowiązanej jest m.in.:

 • opracowanie procedury AML;
 • identyfikowanie oraz weryfikowanie klientów, ich pełnomocników oraz beneficjentów rzeczywistych;
 • prowadzenie oceny i analizy ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (w stosunku do relacji z klientem, transakcji, a także dla danej usługi);
 • monitorowanie transakcji w celu wykrywania transakcji podejrzanych lub nadprogowych;
 • zgłaszanie transakcji podejrzanych lub nadprogowych do GIIF i wykonywanie poleceń GIIF;
 • regularne szkolenie pracowników i innych osób odpowiedzialnych za realizację AML/CFT;
 • dokumentowanie podejmowanych działań.

Proces przeciwdziałania praniu pieniędzy

Wymogi stawiane procedurze przeciwdziałania praniu pieniędzy wiążą się z ww. obowiązkami. Wśród jej elementów możemy wyróżnić następujące zasady:

 • Precyzyjny opis działań podjętych w celu ograniczenia ryzyka AML/CFT oraz efektywnego zarządzania rozpoznanym ryzykiem.
 • Rozpoznawanie i ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 • Skuteczne stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, takich jak procedury KYC.
 • Dokładne przechowywanie dokumentacji oraz informacji związanych z AML/CFT.
 • Realizacja wszystkich niezbędnych obowiązków wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
 • Przeprowadzanie skutecznych szkoleń pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • Natychmiastowe reagowanie pracowników na wszelkie naruszenia (w tym potencjalne naruszenia) przepisów AML/CFT oraz procedur związanych z nimi.
 • Skrupulatna i systematyczna kontrola wewnętrzna obejmująca dziedzinę AML/CFT.

Nie mniej istotne jest znaczenie dla działalności w obszarze kryptowalut. Rozporządzenie MiCA stopniowo wchodzi w życie. Aktualnie obowiązują przepisy skierowane do organów UE, m.in. opracowywania wytycznych i projektów innych dokumentów.

Sankcje za Brak Wpisu do Rejestru Działalności w Zakresie Walut Wirtualnych

Brak uzyskania wpisu do „rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych” niesie za sobą poważne konsekwencje, które są ściśle określone przez przepisy ustawy. Zgodnie z postanowieniami art. 153b, podmiot prowadzący działalność w obszarze walut wirtualnych, który działa bez wymaganego wpisu, naraża się na karę pieniężną, której wysokość może sięgnąć aż do 100 000 zł.

Ponadto, art. 154 określa, że w przypadku naruszenia obowiązków związanych z działalnością w zakresie walut wirtualnych, organy nadzorcze mogą nałożyć karę pieniężną na osobę odpowiedzialną za wykonanie tych obowiązków. Kara ta może wynieść nawet do 1 000 000 zł.

Sankcje te zostały wprowadzone w celu zapewnienia skutecznej regulacji oraz przestrzegania przepisów związanych z prowadzeniem działalności w obszarze walut wirtualnych. Wymogi wpisu do rejestru odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu przejrzystości i bezpieczeństwa w tym sektorze. Ich nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych dla podmiotów działających w tym obszarze.

Wybrane problemy podmiotów podlegających wpisowi do Rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych

1. Metody weryfikacji klientów: o jakie informacje mogę lub nie mogę pytać jako zleceniobiorca ?

Odpowiedź:

Informacje różnić się będą zależnie od tego, czy do czynienia mamy z osobą fizyczną czy osobą prawną. Generalnie wymogi KYC opisane są w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z art. 36 ustawy AML/CFT identyfikacja klienta polega na ustaleniu w przypadku:

 • osoby fizycznej:
 1. imienia i nazwiska,
 2. obywatelstwa,
 3. numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,
 4. serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
 5. adresu zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną,
 6. nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
 • osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
 1. nazwy (firmy),
 2. formy organizacyjnej,
 3. adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,
 4. NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, nazwy właściwego rejestru oraz numeru i daty rejestracji,
 5. danych identyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1 lit. a i c, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego obejmuje ustalenie danych, o których mowa w pkt 1 lit. a, w przypadku posiadania informacji przez instytucję obowiązaną – również danych, o których mowa w pkt 1 lit. b-e. Identyfikacja osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta obejmuje ustalenie danych, o których mowa w pkt 1 lit. a-d.

2. Kryptowaluty: czy możliwa jest blokada konta przez relację bank-krypto i jak się w takiej sytuacji zachować?

Odpowiedź:

W kwestii kryptowalut, każdy bank prowadzi własną politykę. Blokada konta może nastąpić w związku z art. 106a Prawa bankowego. Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zgromadzone na rachunku bankowym środki, w całości lub części, mają pochodzenie lub związek z przestępstwem skarbowym lub innym przestępstwem niż to, o którym mówi art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, bank posiada prawo do zastosowania blokady środków na koncie. Blokada może zostać wprowadzona do wysokości zgromadzonych na rachunku środków, które budzą takie podejrzenie. Okres blokady nie przekracza 72 godzin. Po wprowadzeniu blokady, bank niezwłocznie informuje prokuratora. W ciągu tego 72-godzinnego okresu, prokurator decyduje o podjęciu lub odrzuceniu postępowania, a tę decyzję niezwłocznie przekazuje odpowiedniemu bankowi.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA przedsiębiorców prowadzących działalność podlegającą wpisowi do Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych

Oferujemy swoje doradztwo zarówno na etapie wpisu do rejestru, jak również przy odwołaniach od decyzji nakładającej karę za brak takiego wpisu. Pełnimy role pełnomocników w sprawach karnych związanych z branżą „krypto”.

Skorzystaj z naszych usług obejmujących m.in.:

 • Redagowanie opinii, dokumentów i udzielanie porad prawnych związanych z kryptowalutami.
 • Reprezentację w przypadkach administracyjnych kar pieniężnych związanych z brakiem wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.
 • Pomoc w odwołaniach od decyzji nakładających kary pieniężne za brak wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.
 • Weryfikację formalno-prawną dokumentów i procedur AML.
 • Redagowanie umów cywilnoprawnych.
 • Reprezentację w przypadkach karnych dotyczących podejrzanych lub oskarżonych.
 • Doradztwo w Procesie wpisu do Rejestru: Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w tym zakresie.
 • Przygotowanie Niezbędnej Dokumentacji do Rejestru prowadzonego przez Ministra Finansów. Pomagamy w przygotowaniu wszelkich dokumentów niezbędnych do skutecznego wnioskowania o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.
 • Przygotowanie Polityk Zgodnych z Rejestrem Działalności w Zakresie Walut Wirtualnych. Przygotowanie Polityk Zgodnych z Rejestrem Działalności w Zakresie Walut Wirtualnych. Nasza Kancelaria redaguje polityki zgodności z przepisami prawa dotyczącymi walut wirtualnych, w tym takie jak polityka AML oraz KYC.
 • Doradztwo w Sprawach Podatkowych. Oferujemy usługi doradztwa podatkowego, by nasi klienci legalnie płacili jak najmniejsze podatki.
 • Zakładanie Spółek: Pomoc w zakładaniu spółek, które mają działać w obszarze walut wirtualnych. Pomagamy przy rejestracji w S24 oraz  przy tradycyjnej rejestracji. Pomożemy Ci uzupełnić braki formalne zwróconego przez Sąd wniosku, który złożyłeś osobiście do S24.

Zapraszamy do współpracy z Kancelarią Adwokacką – Kancelarią Adwokacką Adw. Tomasz Piotr Chudzinski i Wspólnicy.

Prowadzimy działalność na terenie całej Polski. Aktualnie oddziały Kancelarii Adwokackiej oprócz warszawskiej siedziby znajdują się we Wrocławiu i w Bydgoszczy.

Recommended Posts
Permission to acquire real estate by a foreignerPermission to acquire real estate by a foreigner