Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce wymaga przestrzegania określonych przepisów i procedur. Niniejszy artykuł przybliża szczegóły procedury uzyskiwania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, uwzględniając wymogi zawarte w powyższym rozporządzeniu. Jeśli przeraża Cię wizja złożenia wniosku samemu, skompletowania wymaganych dokumentów oraz prowadzenia postępowania przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – nasi prawnicy pomogą Ci uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

W dzisiejszym globalizującym się świecie, coraz więcej osób poszukuje możliwości inwestowania i zakupu nieruchomości za granicą. Polska, jako dynamicznie rozwijający się kraj, przyciąga uwagę wielu cudzoziemców, którzy marzą o posiadaniu własnego kawałka tego pięknego kraju. Jednakże, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez Cudzoziemców, nabycie nieruchomości  przez cudzoziemców w Polsce wymaga zezwolenia. Od wymogu uzyskania zezwolenia przewidziano również odstępstwa, które zostaną wskazane w niniejszym wpisie. Duże znaczenie ma również to jakie obywatelstwo posiadać będzie wnioskodawca zainteresowany nabyciem w Polsce nieruchomości. W poniższym artykule omówimy kluczowe aspekty tego procesu oraz przedstawimy, w jaki sposób nasza kancelaria adwokacka może pomóc w uzyskaniu zezwolenia na nabycie nieruchomości. 

Podstawy prawne

zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Podstawą prawną dla procedury nabycia nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce jest ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Szczegółowe informacje oraz rodzaje dokumentów, jakie cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na nabycie nieruchomości powinien przedstawić zawiera też Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r.

 

Definicja cudzoziemca

Według ustawy, cudzoziemcem jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, osoba prawna mająca siedzibę za granicą, a także spółka osób bez osobowości prawnej, utworzona zgodnie z prawem państwa obcego. Dodatkowo za cudzoziemców uznaje się osoby prawne i spółki handlowe nieposiadające osobowości prawnej, mające siedzibę w Polsce i kontrolowane przez cudzoziemców wymienionych wcześniej.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Aby uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca musisz spełnić śliśle określone warunki ustawowe. Cudzoziemiec, który planuje nabyć nieruchomość, musi złożyć wniosek o wydanie zezwolenia. Wniosek taki zawiera dane wnioskodawcy, informacje o nieruchomości, zbywcy oraz celu nabycia nieruchomości. Ponadto, cudzoziemiec musi udokumentować swoje więzi z Polską. Ustawodawca uznaje, że wymóg ten jest spełniony m.in. gdy wnioskodawca posiada polską narodowość, zawarł związek małżeński z obywatelem Polski, posiadanie zezwolenia na pobyt w Polsce lub wykonywanie działalności gospodarczej na jej terenie.

Wniosek taki powinien zawierać m.in.:

 1. Oznaczenie wnioskodawcy:

 2. Oznaczenie nabywanej nieruchomości:

 3. Oznaczenie zbywcy.

 4. Określenie rodzaju zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości.

 5. Cel nabycia nieruchomości:

 6. Źródło pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości.

 

Zezwolenie na nabycie nieruchomości: Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia musi być poparty określonymi dokumentami, które wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć:

 1. Dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy:

 2. Dokumenty określające nieruchomość.

 3. Oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca.

 4. Dokumenty dotyczące środków finansowych na zakup nieruchomości:

 5. Dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia środków finansowych

 6. Dokumenty potwierdzające cel nabycia nieruchomości.

 7. Dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca, jeśli posiada obywatelstwo.

Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości

Przepisy Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wskazują sytuacje, gdy nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na nabywanie nieruchomości w Polsce. Artykuł 8 ustawy wymienia m.in.:

 1. Nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego zgodnie z ustawą o własności lokali.

 2. Nabycie samodzielnego lokalu użytkowego, np. garażowego, zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce od 5 lat.

 4. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego zamieszkującego w Polsce od 2 lat.

 5. Nabycie nieruchomości przez dziedziczenie ustawowe, gdy zbywca był właścicielem lub użytkownikiem przez 5 lat.

 6. Nabycie nieruchomości na cele statutowe o powierzchni do 0,4 ha przez podmioty w art. 1 ust. 2 pkt 4.

 7. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca-bank po bezskutecznej licytacji.

 8. Nabycie akcji lub udziałów przez bank w związku z roszczeniami bankowymi.

Zwolnienia te ułatwiają inwestycje cudzoziemców, wspierając gospodarkę i rozwój rynku nieruchomości w Polsce.

 

Sankcje związane z nabyciem nieruchomości przez cudzoziemca bez uzyskania zezwolenia.

Naruszenie przepisów Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców prowadzi do sankcji nieważności. Bez uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, czynności prawne oraz wpisy prawa własności i użytkowania wieczystego są nieważne zgodnie z art. 5. Jeśli nieruchomość zostanie nabyta niezgodnie z prawem, to taka transakcja jest nieważna zgodnie z art. 6. Na żądanie władz lokalnych lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwy sąd orzeka o nieważności czynności nabycia nieruchomości. W przypadku nabycia udziałów lub akcji w spółce handlowej wbrew przepisom, obowiązuje analogiczna zasada. Sankcje te mają na celu ochronę interesów państwa i zapewnienie przestrzegania regulacji dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Dlatego ważne jest, aby przed dokonaniem transakcji dokonać audytu prawnego i uzyskać zezwolenie. Dzięki temu unikniesz potencjalnych problemów związanych z sankcją nieważności. 

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA w sprawach związanych z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców.

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Uzyskanie zezwolenia na nieruchomość jest skomplikowane. Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie nieruchomości, pomagając kompleksowo.  Bez względu na cel inwestycji, nasi adwokaci służą fachowym wsparciem. Moższe nam też powierzyć przeniesienie swojej działalności gospodarczej do Polski.

Skontaktuj się z nami, by uzyskać pomoc w zakupie nieruchomości w Polsce. Adwokaci wyjaśnią proces i zaoferują kompleksową pomoc.

Oferujemy szeroki zakres usług prawnych, w tym:

  • Reprezentację przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz notariuszem przy umowach dotyczących nieruchomości.
  • redakcja wniosków o zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca;
  • Pomoc przy przenoszeniu działalności gospodarczej do Polski oraz zakładaniu spółki z o.o.
  • Doradztwo w uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji i wpisów do rejestrów;
  • Pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt oraz legalizację uprawnień lekarzy zdobytych za granicą.

Zapraszamy do współpracy z Kancelarią Adwokacką – Kancelarią Adwokacką Adw. Tomasz Piotr Chudzinski i Wspólnicy.

Prowadzimy działalność na terenie całej Polski. Aktualnie oddziały Kancelarii Adwokackiej oprócz warszawskiej siedziby znajdują się we Wrocławiu i w Bydgoszczy.

Recent Posts
Permission to acquire real estate by a foreigner