Korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał przygotowaną przez Kancelarię Adwokacką skargę na czynność materialno-techniczną Prezesa UTK. W wyroku z 14 kwietnia 2021 r. WSA w Warszawie stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności w części dotyczącej odwołania komisji egzaminacyjnej. Komisja ta prowadziła kwalifikację na stanowisko: prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe: prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej. Wyrok WSA zapadł na posiedzeniu niejawnym.

W stanie faktycznym sprawy, pomimo jasnego wniosku Klienta Prezes UTK odwołał komisję egzaminacyjną w zakresie szerszym aniżeli wnioskował o to ośrodek szkolenia. Zrodziło to wiele problemów Zagadnienie to zostało ujawnione w toku kontroli, po przeprowadzeniu przez naszego Klienta czterech egzaminów. W trakcie których nowe osoby zdały egzaminy kwalifikacyjne na stanowisko prowadzącego pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w swoim wyroku:

za słuszny i skuteczny Sąd uznał podniesiony w skadze zarzut naruszenia prawa materialnego w postaci błędnej wykładni § 24 ust. 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2014 r. w zw. z art. 22d ust. 1 i ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 1 w zw z art. 17e ust. 2 w zw. z art. 17d ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Pozytywny wyrok WSA ws. skargi na decyzję Prezesa UTK oznacza, że prowadzący pojazdy kolejowewyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej, którzy zdawali egzamin przeprowadzany przez naszego Klienta nie muszą się martwić o utratę uprawnień.

źródło: PixaBay

wyrok WSA ws. kolejowej

Sprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym była prowadzona pod sygnaturą: VI SA/Wa 2219/20. Kancelaria Adwokacka od wielu lat specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców sektora kolejowego. Więcej informacji znajdziecie Państwo: tutaj.

Wyrok WSA , ustawa o transporcie kolejowym. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, prawo transportu kolejowego. ustawa o transporcie kolejowym, Urząd Transportu Kolejowego, Kancelaria kolejowa, kancelaria prawa kolejowego

Recommended Posts