Kancelaria Adwokacka obserwuje wzmożoną aktywność PKP Cargo S.A. w kierowaniu pozwów do właściwych sądów. Powództwa o zapłatę wytaczane są przeciwko maszynistom, którzy wypowiadają umowy o pracę przed upływem 3 lat od uzyskania świadectwa maszynisty. W zależności od zakładów, daty podpisania „lojalki” oraz okresu przepracowanego w PKP Cargo S.A. roszczenia opiewają na kwoty od kilkunastu tysięcy do blisko stu tysięcy złotych. Umowy lojalnościowe maszynistów mogą się więc stać skutecznym hamulcem dla decyzji o zmianie zatrudnienia, albo zagrożeniem powodującym „szybsze bicie serca” maszynisty, który przeszedł do innego przewoźnika.

 

Umowy lojalnościowe maszynistów PKP Cargo

umowy lojalnościowe maszynistów

źródło: Pixabay

Jeśli wypowiedziałeś umowę o pracę z PKP Cargo S.A. przed upływem 3 lat to najprawdopodobniej zostałeś wezwany do zwrotu kosztów szkolenia. Wysokość roszczeń jest obliczana odwrotnie proporcjonalnie do przepracowanego okresu. Oznacza to, że roszczenie wobec pracownika, który podpisał lojalkę na kwotę 79 tysięcy złotych po przepracowaniu 18mscy będzie opiewało na połowę tej kwoty. Przewoźnik wylicza wysokość roszczenia z dokładnością do jednego dnia.

 

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

O obowiązku „spłaty” kosztów szkolenia jesteś zazwyczaj informowany w piśmie informującym o przyjęciu Twojego wypowiedzenia. Brak porozumienia w toku wymienianej korespondencji nie oznacza, że przewoźnik „odpuścił”. W najbliższym czasie możesz się spodziewać otrzymania nakazu zapłaty. W takim przypadku jako pozwany maszynista masz trzy wyjścia:

 1. Zapłacić w terminie 14 dni kwotę i koszty wskazane w nakazie zapłaty; ALBO
 2. Złożyć w terminie 14 dni sprzeciw od nakazu zapłaty;
 3. „Udawać”, że sprawa Cię nie dotyczy i przygotować się na zajęcie Twojego rachunku bankowego lub osobistą wizytę komornika.

Jeśli interesuje Cię wyjście numer 2 to złożony sprzeciw „zdezaktywuje” nakaz zapłaty. Następnie sprawa będzie się toczyć według standardowej procedury. Sprzeciw możesz złożyć osobiście, jak również skorzystać z usług Kancelarii Adwokackiej.

 

Umowy lojalnościowe maszynistów – jakie są koszty złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty ?

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii za prowadzenie sprawy zależy od wartości przedmiotu sporu. W przypadku gdy WPS wynosi 10 000 – 50 000 zł wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy przed Sądem Rejonowym wynosi 5 400 zł. W sprawach o wartości przedmiotu sporu powyżej 50 000 złotych wynagrodzenie Kancelarii wynosi 10 000 zł. Wynagrodzenie to obejmuje redakcję sprzeciwu i reprezentację przed sądem I instancji.

KANCELARIA ADWOKACKA ADW. TOMASZ PIOTR CHUDZINSKI – KANCELARIA PRAWA KOLEJOWEGO. REPREZENTACJA PRZED PREZESEM URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

W postępowaniach przed Prezesem UTK wspieramy klientów w sprawach takich jak:

 • reprezentacja maszynistów w sporach z umów lojalnościowych;
 • usługi dla przewoźników kolejowych, których pracownicy borykają się z umowami lojalnościowymi zawartymi z poprzednim pracodawcą;
 • Wydanie, zawieszenie i cofnięcie licencji przewoźnika kolejowego.
 • Wydanie oraz cofnięcie certyfikatów bezpieczeństwa, autoryzacji bezpieczeństwa, świadectw użytkownika bocznicy kolejowej.
 • Uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.
 • Uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego.
 • Dopuszczanie do eksploatacji urządzeń oraz budowli wykorzystywanych w kolejnictwie.
 • Wydanie decyzji ograniczających lub wyłączających z eksploatacji pojazd kolejowy.
 • Postępowanie w przedmiocie wydania oraz odwołanie od decyzji dotyczących ograniczenia eksploatacji bocznicy kolejowej albo linii kolejowej.
 • Odwołanie od decyzji nakładającej karę pieniężną.
 • Odwołanie od decyzji nakazującej usunięcie naruszeń przepisów z zakresu kolejnictwa.
 • Udział w postępowaniach oraz odwołania od decyzji cofających: certyfikat bezpieczeństwa, autoryzację bezpieczeństwa albo świadectwo bezpieczeństwa.
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania otwartego dostępu.
 • Odwołanie od decyzji zastępującej „umowę dostępową”.
 • Reprezentacja w kontrolach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
 • Wiele innych postępowań z zakresu stosowania Ustawy o transporcie kolejowym.

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej sporządzają oraz weryfikują pod względem formalno-prawnym:

 • umowy lojalnościowe maszynistów i innych pracowników sektora kolejowego;
 • umowy dotyczące sprzedaży, modernizacji, odnowienia taboru kolejowego albo wykonania napraw w ramach różnych poziomów utrzymania;
 • umowy dotyczące udostępniania infrastruktury kolejowej oraz bocznic kolejowych.

Kancelaria prawa kolejowego reprezentuje również przedsiębiorców sektora kolejowego w sporach z innymi podmiotami. Np. w przypadkach uszkodzenia taboru kolejowego w skutek działań lub zaniechań innego przedsiębiorcy lub jego pracowników.

Jako kancelaria prawa kolejowego organizujemy specjalistyczne szkolenia, w szczególności dotyczące praw i obowiązków wynikających z ustawy o transporcie kolejowym oraz unijnego prawa kolejowego.

Zapraszamy do współpracy z kancelarią prawa kolejowego – Kancelarią Adwokacką Adw. Tomasz Piotr Chudzinski.

 

Recommended Posts
Koronawirus