odszkodowanie za odczyny poszczepienneOdszkodowanie za odczyny poszczepienne (NOP)

Dnia 26 stycznia weszła w życie ustawa przewidująca możliwość wypłaty świadczeń pieniężnych ( odszkodowanie za odczyny poszczepienne ).

Ustawa  z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw   przewiduje tzw. świadczenie kompensacyjne – odszkodowanie za odczyny poszczepienne , które możemy kwalifikować jako niepożądane.

Świadczenie kompensacyjne – czym jest ?

W przypadku gdy w wyniku szczepienia ochronnego u osoby, u której zostało przeprowadzone szczepienie ochronne, wystąpiły w ciągu 5 lat od dnia szczepienia szczepionką albo szczepionkami działania niepożądane wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, w wyniku których:
1) osoba wymagała hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni albo
2) u danej osoby wystąpił wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji przez okres krótszy niż 14 dni,

osobie przysługuje świadczenie kompensacyjne wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

Zgodnie z ustawą Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia jest osoba, u której wykonano szczepienie ochronne. W przypadku osoby zaszczepionej, która nie może samodzielnie wystąpić z wnioskiem wniosek składa jej przedstawiciel ustawowy. Adresatem prawidłowo wypełnionego wniosku jest Rzecznik Praw Pacjenta.

Ustawa nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o wypłatę świadczenia w związku ze śmiercią osoby bliskiej, która wystąpiłaby w skutek szczepienia.

W takim przypadku rodzina zmarłego może skorzystać z następujących narzędzi:

a. wniosek do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (maksymalna wysokość odszkodowania przyznawanego przez ten Organ to 300 000 zł);

b. powództwo cywilne do sądu powszechnego.

Jaki jest termin na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego ?

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego powinieneś złożyć w terminie roku od dnia, który był ostatnim dniem obserwacji albo hospitalizacji. Zgodnie z projektem ustawy – nie później niż po upływie 5 lat od dnia dokonania szczepienia ochronnego. Co istotne ustawa przewiduje wydłużenie rocznego terminu odnoszące się do odczynów poszczepiennych, które wystąpiły w wyniku szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 przeprowadzanych po dniu 26 grudnia 2020 r. W odniesieniu do tych NOP termin na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia kompensacyjnego upływa z dniem 31 grudnia 2022 r.

Czy wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego jest darmowy ?

Odpowiedź brzmi – nie. I nie chodzi tu o wynagrodzenie ewentualnego pełnomocnika, który reprezentowałby osobę u której wystąpił NOP. Zgodnie z rządowym projektem ustawy złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego podlega opłacie w wysokości 200 zł. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Funduszu. Warto nadmienić, że opłata będzie zwracana wnioskodawcy w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku. Co istotne wysokość opłaty w następnych latach będzie waloryzowana o wskaźnik inflacji. O aktualnej wysokości zwaloryzowanej opłaty będziemy mogli się dowiedzieć ze strony Rzecznika Praw Pacjenta.

Jakie dokumenty są wymagane do wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego ?

Do złożenia wniosku będziesz potrzebował:

1)kopię zaświadczenia o wykonaniu szczepienia ochronnego lub karty uodpornienia, lub kopię książeczki szczepień lub dokumentacji medycznej, w której zostało odnotowane szczepienie;
2) kopię karty informacyjnej z leczenia szpitalnego oraz pozostałej posiadanej dokumentacji medycznej;
3) kopię dokumentacji leczenia lub rehabilitacji wraz z dokumentacją potwierdzającą poniesione koszty;
4) potwierdzenie wniesienia opłaty,
5) oświadczenie, że w sprawie objętej wnioskiem nie toczy się lub nie zostało zakończone postępowanie przed sądem cywilnym w sprawie o zadośćuczynienie lub odszkodowanie związane z wystąpieniem działań niepożądanych po podanej szczepionce lub szczepionkach.

 

Jaka jest wysokość świadczenia kompensacyjnego ?

Zgodnie z projektem ustawy Świadczenie kompensacyjne – ( odszkodowanie za odczyny poszczepienne ) wynosi w przypadku:
1) obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego – 3000 zł,
2) hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni – 10 000 zł,
3) hospitalizacji trwającej od 14 dni do 30 dni – od 10 000 zł do 20 000 zł,
4) hospitalizacji trwającej od 31 dni do 50 dni – od 21 000 zł do 35 000 zł,
5) hospitalizacji trwającej od 51 dni do 70 dni – od 36 000 zł do 50 000 zł,
6) hospitalizacji trwającej od 71 dni do 90 dni – od 51 000 zł do 65 000 zł,
7) hospitalizacji trwającej od 91 dni do 120 dni – od 66 000 zł do 89 000 zł
– proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;
8) hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni – 100 000 zł.

Przypadki podwyższenia świadczenia kompensacyjnego (odszkodowanie za odczyny poszczepienne )

Świadczenie kompensacyjne jest dodatkowo podwyższane w przypadku:
1) zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym – o 15 000 zł;
2) innego zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko – o 5000 zł;
3) hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej co najmniej 7 dni – o 10 000 zł;
4) hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej dłużej niż 30 dni – o 20 000 zł.

Świadczenie kompensacyjne obejmuje również zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub hospitalizacji, w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł.
Łączna suma świadczenia kompensacyjnego przysługującego osobie, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 100 000 zł.

Inne rodzaje działań prawnych (odszkodowanie za powikłania poszczepienne)

Co istotne dochodzenie świadczeń kompensacyjnych nie przekreśla możliwości dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych. Przez zasady ogólne rozumiemy dochodzenie roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby ewentualnych roszczeń dochodzić również przez Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. W przypadku śmierci pacjenta warto skorzystać właśnie z tej drogi gdyż maksymalna wysokość odszkodowania wynosi 300 000 zł.

 

Pomoc Kancelarii Adwokackiej w postępowaniu przed Rzecznikiem Praw Pacjenta

Zachęcamy do kontaktu jeśli jesteś zainteresowana bądź zainteresowany naszą pomocą. Formularz kontaktowy znajdziesz tutaj.

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest uzależniona od ostatecznej wysokości odszkodowania. Wysokość odszkodowania jest zaś zależna od charakteru powikłań poszczepiennych.

Przed wypłatą odszkodowania pobieramy symboliczną opłatę administracyjną – 49 zł (musimy tak postąpić ze względu na zapisy Kodeksu Etyki Adwokackiej, który zabrania nam pobierania wyłącznie prowizji). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w wynagrodzenie kancelarii kształtuje się w przedziale 10 – 20% wypłaconego świadczenia kompensacyjnego (odszkodowanie za odczyny poszczepienne ). Przy niższych kwotach wypłaconego świadczenia procent ten będzie wyższy, a przy wyższych kwotach – niższy.

 

Niniejszy wpis został zaktualizowany do stanu prawnego na dzień 26 stycznia 2022 r.

 


Zachęcamy również do lektury innych wpisów dotyczących zagadnień prawnych związanych z epidemią COVID-19:

  1. Obowiązek szczepień medyków.
  2. Wyroki sądów w sprawach covidowych.
  3. ADWOKAT TOMASZ PIOTR CHUDZINSKI WSPÓŁAUTOREM KOMENTARZA DO „USTAWY COVIDOWEJ”.
  4. ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE NAKŁADANE PRZEZ SANEPID.

 

Recommended Posts