Wniosek o zwolnienie operatora infrastruktury usługowej ze stosowania przepisów Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2177 Zwolnienie ze stosowania przepisów Rozporządzenia wykonawczego Komisji 2017/2177

Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego została zamieszczona informacja dotycząca zbliżającego się dnia wejścia w życie art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2177. Zgodnie z tym przepisem operator obiektu infrastruktury usługowej jest uprawniony do złożenia Wniosku o zwolnienie ze stosowania wszystkich lub niektórych przepisów niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem przepisów art. 4 ust. 2 lit. a)–d) i lit. m) oraz art. 5. Wniosek do Prezesa UTK 0 zwolnienie ze stosowania przepisów Rozporządzenia wykonawczego Komisji 2017/2177 można złożyć od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ze stanowiskiem Prezesa UTK z 10 grudnia 2018 r. zapoznacie się Państwo pod adresem: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14642,Operatorzy-infrastruktury-uslugowej-moga-byc-zwolnieni-z-niektorych-obowiazkow.html

Czego dotyczy rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2177 ?

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2177:

określa się szczegóły procedury i kryteria, których należy przestrzegać w zakresie dostępu do usług, które mają być świadczone w obiektach infrastruktury usługowej wymienionych w pkt 2, 3 i 4 załącznika II do dyrektywy 2012/34/UE.

Dostęp do polskiego tekstu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2177 znajdziecie Państwo tutaj

Dyrektywa 2012/34/UE Zwolnienie ze stosowania przepisów Rozporządzenia wykonawczego Komisji 2017/2177

Przypomnijmy, że załącznik nr II do dyrektywy 2012/34/UE określa z usługi, które mają być świadczone na rzecz przedsiębiorstw kolejowych.

W ust. 1 załącznika nr II określono minimalny pakiet dostępu:

a)realizacja wniosków o alokację zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej;

b) prawo do wykorzystania zdolności przepustowej, która została przyznana;

c) korzystanie z infrastruktury kolejowej, w tym z punktów i węzłów kolejowych;

d) prowadzenie ruchu pociągów, w tym sygnalizację, kontrolę, odprawianie i łączność, oraz dostarczanie informacji o ruchu pociągów;

e) korzystanie z urządzeń zasilania w prąd trakcyjny, jeżeli są one dostępne;

f) wszystkie pozostałe informacje wymagane do wdrożenia lub prowadzenia przewozów, dla których została przyznana zdolność przepustowa.

Ustęp drugi wskazuje z kolei na obiekty infrastruktury usługowej oraz usługi dostarczane w tych obiektach objęte dostępem:

a) stacje pasażerskie, ich budynki i inne urządzenia, w tym tablice z informacjami dla pasażerów i dogodny punkt sprzedaży biletów;

b) terminale towarowe;

c) stacje rozrządowe oraz urządzenia służące formowaniu składów pociągów, w tym urządzenia manewrowe;

d)tory postojowe;

e) punkty zaplecza technicznego, z wyjątkiem punktów utrzymania naprawczego przeznaczonych dla pociągów dużych prędkości lub innych rodzajów taboru wymagających specjalistycznego zaplecza;

f) inne stanowiska techniczne, w tym stanowiska do czyszczenia i mycia taboru;

g)infrastruktura portów morskich i śródlądowych z dostępem do torów;

h) instalacje pomocnicze;

i) olejowe stacje paliw i instalacje do tankowania na tych stacjach, za które opłaty są podawane na fakturach oddzielnie.

Kto podlega zwolnieniu ze stosowania przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji 2017/2177 ?

Operatorzy obiektów infrastruktury usługowej po spełnieniu podmiotowych i przedmiotowych przesłanek wynikających z rozporządzenia wykonawczego Komisji 2017/2177.  Z wnioskiem o zwolnienie ze stosowania wszystkich przepisów rozporządzenia mogą wystąpić operatorzy obiektów infrastruktury usługowej, które są przeznaczone wyłącznie na własny użytek operatorów kolei zabytkowych.

W pozostałych przypadkach Prezes UTK może (ale nie musi) zdecydować o zwolnieniu ze stosowania przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji 2017/2177 w odniesieniu do następujących obiektó infrastruktury usługowej lub świadczenia następujących usług:

— obiekty infrastruktury usługowej lub usługi, które nie mają żadnego strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku usług transportu kolejowego, w szczególności jeżeli chodzi o poziom wykorzystania obiektu, rodzaj i wielkość przewozów, na które mogą mieć wpływ oraz rodzaj usług oferowanych w obiekcie,

— obiekty infrastruktury usługowej lub usługi, które są eksploatowane lub świadczone w warunkach konkurencyjnego rynku, gdzie różni konkurenci świadczą podobne usługi,

— obiekty infrastruktury usługowej lub usługi, w przypadku gdy stosowanie niniejszego rozporządzenia może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie rynku obiektów infrastruktury usługowej.

Które przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji 2017/2177 nie podlegają wyłączeniu ? Zwolnienie ze stosowania przepisów Rozporządzenia wykonawczego Komisji 2017/2177

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji 2017/2177: art. 4 ust. 2 lit. a)–d) i lit. m) oraz art. 5.

art. 4 ust. 2 lit. a) – d), lit m): 

Opis obiektu infrastruktury usługowej musi zawierać co najmniej następujące informacje w zakresie, w jakim jest to wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia:

a) wykaz wszystkich instalacji, w których świadczone są usługi związane z koleją, w tym informacje na temat ich lokalizacji i godzin otwarcia;

b) najważniejsze dane kontaktowe operatora obiektu infrastruktury usługowej;

c) opis właściwości technicznych obiektu infrastruktury usługowej, obejmujący np. bocznice lub tory manewrowe i rozrządowe, wyposażenie techniczne służące do załadunku i rozładunku, mycia i konserwacji oraz dostępna zdolność magazynowania; informacje na temat prywatnych torów bocznych lub bocznic, które nie są częścią infrastruktury kolejowej, ale są potrzebne, by uzyskać dostęp do obiektów infrastruktury usługowej niezbędnych do świadczenia usług transportu kolejowego;

d) opis wszystkich usług związanych z koleją, które są świadczone w obiekcie oraz ich rodzaju (podstawowe, dodatkowe lub pomocnicze);

m) informacje o opłatach za uzyskanie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i za korzystanie z poszczególnych usług związanych z koleją świadczonych w tych obiektach;

Art. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji:

1. Operatorzy obiektów infrastruktury usługowej udostępniają publicznie i bezpłatnie opis obiektu infrastruktury usługowej w jeden z następujących sposobów:

a) przez publikację w swoim portalu internetowym lub wspólnym portalu internetowym i dostarczenie zarządcom infrastruktury odnośnika, który należy umieścić w regulaminie sieci;

b) przez dostarczenie zarządcom infrastruktury, w formie gotowej do publikacji, stosownych informacji do umieszczenia w regulaminie sieci.

Jeżeli zarządca infrastruktury, do którego sieci należy dany obiekt, jest zwolniony z obowiązku publikacji regulaminu sieci zgodnie z art. 2 ust. 3 lub 4 dyrektywy 2012/34/UE, operator obiektu infrastruktury usługowej dostarcza odpowiedni odnośnik lub informacje w formie gotowej do publikacji głównemu zarządcy infrastruktury.

2. Zarządcy infrastruktury określają w regulaminie sieci lub portalu internetowym termin przedstawienia informacji lub odnośnika do publikacji w regulaminie sieci, mając na względzie publikację regulaminu sieci w terminie, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy 2012/34/UE.

Zarządcy infrastruktury zapewniają wspólny wzór, który zostanie opracowany przez podmioty sektora kolejowego we współpracy z organami regulacyjnymi do dnia 30 czerwca 2018 r., za pomocą którego operatorzy obiektów infrastruktury usługowej mogą przekazywać informacje. Wzór należy poddawać przeglądowi i w miarę potrzeby aktualizować.

3. W stosownych przypadkach operatorzy obiektów infrastruktury usługowej aktualizują opis obiektu infrastruktury usługowej. W odpowiednim czasie informują wnioskodawców, którzy już zwrócili się o dostęp lub zamówili jedną lub więcej usług w obiekcie infrastruktury usługowej, o wszelkich istotnych zmianach w opisie obiektu.

4. W przypadku obiektów infrastruktury usługowej eksploatowanych przez więcej niż jednego operatora obiektu infrastruktury usługowej lub w przypadku świadczenia usług w obiekcie przez więcej niż jednego dostawcę, przedmiotowi operatorzy lub dostawcy koordynują działania w celu:

a) udostępnienia opisów obiektów infrastruktury usługowej w jednym miejscu; lub

b) wskazania w opisach obiektów infrastruktury usługowej wszystkich operatorów obiektów infrastruktury usługowej odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w sprawie wniosków o dostęp do obiektów lub usług związanych z koleją świadczonych w tym samym obiekcie infrastruktury usługowej.

Jeżeli koordynacja nie zakończy się powodzeniem, organ regulacyjny może zdecydować o wyznaczeniu jednego operatora obiektu infrastruktury usługowej w celu spełnienia wymogu określonego w akapicie pierwszym. Wszelkie stosowne koszty dzieli się między wszystkich zainteresowanych operatorów obiektów infrastruktury usługowej.

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i w art. 4, musi zostać spełniony w sposób proporcjonalny do rozmiaru, właściwości technicznych i znaczenia danego obiektu infrastruktury usługowej. Zwolnienie ze stosowania przepisów Rozporządzenia wykonawczego Komisji 2017/2177

Serdecznie zapraszamy do nowej siedziby Kancelarii przy Alejach Jerozolimskich 100: http://adwokatchudzinski.pl/aktualnosci/kancelaria-prawna-przy-al-jerozolimskich/

Kontakt i wskazówki dotyczące dojazdu: http://adwokatchudzinski.pl/kontakt/

Więcej informacji oraz oferta dla przedsiębiorców sektora kolejowego: http://adwokatchudzinski.pl/aktualnosci/butikomania-2017-kancelaria-prawa-kolejowego/

<iframe src=”https://www.linkedin.com/embed/feed/update/urn:li:share:6477857554746740737″ height=”317″ width=”504″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe>

 

Recommended Posts