Postępowanie przeciwko redaktorowi naczelnemu portalu tvn24.pl ma swój początek jeszcze w 2020 r. Wtedy to Kancelaria Adwokacka w imieniu Klientka skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o nakazanie zamieszczenia sprostowania. Najpierw przedsądowy wniosek o zamieszczenie sprostowania, a następnie pozew stanowił reakcję na treść materiału „Leki, łapówki i urzędnik NFZ”. Klient stanowczo nie zgadzał się z twierdzeniami odnoszącymi się do jego osoby w opublikowanym materiale.

Wyrokiem z dnia 23.02.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo Klienta Kancelarii w części i orzekł o obowiązku zamieszczenia sprostowania przez redaktora naczelnego tvn24.pl. Powyższym wyrokiem sąd nakazał:

  1. zamieszczenie sprostowania, poprzez jego wyświetlenie, umieszczenie na początku prostowanego materiału zamieszczonego na stronie tvn24.pl;
  2. zamieszczenie sprostowania, poprzez jego trwałe scalenie i odczytywanie na końcu prostowanego materiału w wersji audio-video zamieszczonej na stronie tvn24.pl

W wyniku apelacji wniesionej przez Redaktora Naczelnego portalu tvn24.pl, sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wyrokiem z dnia 29.09.2022 r. SA w Warszawie częściowo zmodyfikował tekst sprostowania. Ostateczna treść tekstu sprostowania, do której opublikowania zobowiązany został Redaktor Naczelny portalu tvn24.pl zawiera:

  1. 185 wyrazów (w tym 1261 znaków) w zakresie tekstu sprostowania, które Redaktor musi zamieść w wersji tekstowej pod materiałem wideo na stronie tvn24.pl;
  2. 279 wyrazów (w tym 1900 znaków) w zakresie tekstu sprostowania, które powinno zostać trwale scalone i odczytane przez lektora w prostowanym materiale audio-wideo na stronie tvn24.pl

Pozwany redaktor naczelny skorzystał z prawa do wniesienia skargi kasacyjnej. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Postanowieniem z dnia 26.03.2024 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 398(9) § 1 k.p.c. „Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli:

  1. w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne;
  2. istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów;
  3. zachodzi nieważność postępowania lub
  4. skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona”,

SN podzielił stanowisko Kancelarii, że w sprawie nie zachodziła żadna z przesłanek przyjęcia sprawy do rozpoznania. N

Uprzedzając wszelkie wątpliwości – Zespół Kancelarii Adwokackiej nie kieruje się w swoich sprawach sympatiami ani antypatiami politycznymi. Zawsze dbamy o należyty interes klientów. Na swoim koncie mamy również wyroki uwzględniające powództwa m.in. przeciwko redaktorowi naczelnemu Gazety Polskiej, czy też sprawy w toku przeciwko redaktorom naczelnym Pulsu Biznesu, pb.pl oraz Fakty po Mitach.

Recommended Posts
skarga na czynności Dyrektora OW NFZ