Administracyjne kary pieniężne nakładane przez Sanepid – jakich zagadnień dotyczą, jak zwiększyć swoje szanse w trakcie kontroli służb, jak się odwołać.

Jeśli trafiliście Państwo na tę stronę to zapewne podobnie jak autora – irytuje Was wyposażenie służb w straszak w postaci administracyjnych kar pieniężnych wynoszących nawet 30 000 złotych. Choć o wspomnianej karze słyszeliśmy już podczas konferencji prasowej dn. 20 marca, na której informowano, że zostanie ogłoszony stan epidemii, to realne zagrożenie takimi karami istnieje od dn. 31 marca 2020 r. Wcześniej złamanie odpowiednich nakazów i zakazów nakładanych przez rząd stanowić mogło jedynie wykroczenie zagrożone maksymalnie grzywną do 5 000 złotych.

Z niniejszego wpisu dowiecie się:

  • O tym dlaczego tzw. administracyjne kary pieniężne nakładane przez Sanepid są dużo gorsze.
  • Jak zwiększyć swoje szanse na ich uniknięcie.
  • Jak się od nich odwołać – dowiecie się z niniejszego wpisu.

Kilka ostatnich słów w ramach wstępu – prawnicy Kancelarii nie namawiają Państwa do jawnego łamania nakazów i zakazów wynikających z przepisów prawa. Celem niniejszego artykułu jest zwiększenie świadomości prawnej w zakresie tego co tak naprawdę i do kiedy jest nakazane lub zakazane.

Stan prawny na dzień 8 kwietnia 2020 r. Po Świętach artykuł zostanie zaktualizowany o rozporządzenie Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r.

Geneza wprowadzenia administracyjnych kar pieniężnych

Stan epidemii zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oznacza:

„sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii”.

Stan epidemii został w Polsce wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, które obowiązuje od 20 marca 2020 r.

W ciągu ostatniego miesiąca nakazy, zakazy o ograniczenia określonego rodzaju aktywności wynikały z 4 aktów prawnych.

W dniach 13-19 marca stosowne nakazy, zakazy i ograniczenie wynikały przede wszystkim z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, ze zm.).

W dniach 20-30 marca ograniczenia były uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz 491).

W dniach 1-9 kwietnia szereg nakazów i zakazów wynikał z rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U 2020 poz. 566, dalej: „rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca”).

Od 10 kwietnia nakazy, zakazy i ograniczenia wynikają z z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 658).

Administracyjne kary pieniężne – za złamanie, których nakazów i zakazów mogą zostać nałożone

A. Zabronione jest przemieszczanie się osób, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
(i) Wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzenia działalności rolniczej (…) oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.
(ii) Zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.
(iii) Wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu.
(iv) Sprawowania lub uczestnictwa w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności i obrzędów religijnych.

B. Zakazane jest przemieszczanie się osoby do ukończenia 18 lat bez opieki rodzica, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

C. Ograniczono dopuszczalną liczbę osób przebywających w obiektach handlowych.
Zgodnie z § 9 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. ograniczenie polega na tym, że
w okresie od 1 kwietnia do 11 kwietnia w obiektach handlowych lub usługowych, których działalność nie została ograniczona albo zakazana, w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż:
1) 3 osoby na jedno stanowisko kasowe. W godzinach 10.00 – 12.00 w sklepach mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 65 lat,
2) 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku
– z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.

D. Wprowadzono obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych podczas zakupu towarów lub usług.

E. Nałożono na obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe oraz na zarządzających targowiskami obowiązki
(i) zapewnienia w okresie 2-11 kwietnia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk,
(ii) dokonywania po każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego.

F. Nałożono na pracodawców obowiązki zapewnienia:
(i) zatrudnionym rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk ;
(ii) odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m .

G. Ograniczono dopuszczalną liczbę osób przebywających w tym samym czasie w placówce pocztowej
Wprowadzona regulacja określa dopuszczalną liczbę osób przebywających, w tym samym czasie, w danej placówce do 2 osób na jedno stanowisko obsługi. Do limitu nie są wliczane osoby stanowiące obsługę placówki pocztowej.

H. Wprowadzono zakaz korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.

Zakazy o nakazy obowiązujące do odwołania (aktualizacja: niektóre obowiązują do 19.04.)

A. Szczególne zasady dotyczące przemieszczania się
W przypadku przemieszczania się pieszo jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:
(i) dzieckiem do ukończenia 13 lat,
(ii) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie .

B. Zmiany w zakresie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego
W okresie tym środkami publicznego transportu zbiorowego (transport kolejowy lub drogowy) można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących w danym środku transportu .

C. Ograniczenie liczby uczestników w trakcie sprawowania kultu religijnego (np. mszy świętych albo pogrzebów)
Ograniczenie to polega na „obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż (…) 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy”.. 12 kwietnia do odwołania dopuszczalna liczba uczestników zwiększy się do 50 osób (wliczając do tej liczby osoby sprawujące kult).

D. Szczególne zakazy dotyczące odbywania zgromadzeń
W odróżnieniu od regulacji obowiązującej do 25 marca oraz później w okresie od 12 kwietnia do odwołania, zabronione zostały również zgromadzenia poniżej 50 osób . Przez „zgromadzenie” ustawodawca rozumie „zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych ”.
Z kolei do 11 kwietnia zabronione są również inne zgromadzenia, niespełniające definicji z Prawa o zgromadzeniach, organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju . Za dopuszczalne uznano jedynie:
a. spotkania danej osoby z osobami najbliższymi;
b. spotkania i zebrania związane z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

E. Wstrzymanie do odwołania przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

F. Obowiązek odbycia, z niewielkimi odstępstwami, obowiązkowej kwarantanny przez osoby, które przekroczyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

G. Czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia
Zgodnie z § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. od 1 kwietnia do 11 kwietnia zakazane jest korzystanie z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1) wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych
na terenach, o którym mowa w ust. 1, na podstawie umów zawartych w tym zakresie;
2) działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego.
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu.

Administracyjne kary pieniężne – odpowiednie stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego.

Administracyjne kary pieniężne – jak zwiększyć swoje szanse na brak kary lub niższą karę w przypadku zatrzymania przez policję.

Administracyjne kary pieniężne – jak się odwołać.

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną przy redagowaniu odwołań od decyzji w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. Skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj.

Recommended Posts
Permission to acquire real estate by a foreigner