Szkolenie k.p.a. Warszawa

Szkolenie k.p.a. Warszawa Szkolenie kierujemy do szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z szeroko pojętą administracją publiczną (rządową i samorządową) i które na co dzień prowadzą lub uczestniczą w prowadzeniu postępowań administracyjnych.  Praktyczne przykłady dotyczące prowadzenia i udziału w postępowaniach administracyjnych zostaną zaprezentowane na przykładzie postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego.

Oprócz omówienia najważniejszych instytucji prawnych k.p.a. szkolenie obejmuje swoim zakresem szerokie nowelizacje kodeksu prawa administracyjnego i ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z lat 2016-2019.

Prowadzący, Adwokat Tomasz Piotr Chudzinski, pracujący w przeszłości jako główny specjalista ds. prawnych w WSOP (dawny departament prawny) Urzędzie Transportu Kolejowego. Z UTK związany w latach 2017-2019. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Warszawie, w której zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców z sektora kolejowego oraz z branży nieruchomości. Więcej informacji o prelegencie i jego doświadczeniu dostępne tutaj.

Szkoleni k.p.a. Warszawa

Szkolenie k.p.a. Warszawa – Wariant I –

szkolenie 1 dniowe 10.00-16.00 

Temat: „Omówienie zmian w kodeksie postępowania administracyjnego w latach 2017-2019”

lub wybrane 5-6 tematów z wariantu drugiego

Szkolenie k.p.a. Warszawa – Wariant II

szkolenie dwudniowe 1.dz: 10.00-16.00, 2dz.: 9.00-16.00

Temat: „Praktyczne stosowanie k.p.a. w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego”:

Program szkolenia Szkolenie k.p.a. Warszawa

Dzień I

 1. Regulacje prawne dotyczące prowadzenia postępowań administracyjnych, Zakres stosowania k.p.a., wyłączenie stosowania k.p.a., przepisy przejściowe w postępowaniach administracyjnych
 2. zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich znaczenie: zasada praworządności, zasada prawdy obiektywnej, zasada rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść strony, zasada adekwatności, proporcjonalności, zasada pogłębiania zaufania, zasada udzielania informacji, zasada szybkości postępowania, zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych, zasada pisemności, zasada dwuinstancyjności, zasada trwałości decyzji administracyjnych.
 3. Podmioty postępowania administracyjnego: Organ, Strona, zasady ustalania właściwości rzeczowej i miejscowej organów administracji publicznej, wyłączenie pracownika oraz organu od rozstrzygnięcia sprawy, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych w postępowaniach administracyjnych, strony w postępowaniach administracyjnych, pełnomocnicy; udział organizacji społecznych w sprawach przed organami administracji publicznej;
 4. Terminy załatwiania spraw oraz doręczanie pism: terminy, ponaglenie na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przywrócenie uchybionego terminu na dokonanie czynności przez Stronę, zasady doręczania pism w postępowaniach administracyjnych.
 5. Wszczęcie i prowadzenie postępowania administracyjnego, postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego z art. 61a k.p.a., zażalenie na postanowienie z art. 61a k.p.a., zasady redakcji wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego (o załatwienie danej sprawy administracyjnej), wezwanie do uzupełnienia braków formalnych (art. 64 k.p.a.), rozdzielenie spraw do odrębnych postępowań administracyjnych, znaczenie metryk, protokołów i elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją w urzędach, udostępnienie akt postępowania administracyjnego, odmowa umożliwienia przeglądania akt sprawy przez stronę.
 6. Dowody i postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym: dowód w k.p.a., zasady dopuszczania i przeprowadzania dowodów, poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem, wnioski dowodowe, nowy obowiązek wskazywania przez organ przesłanek niespełnionych i niewykazanych (art. 79a k.p.a.), zasada rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.), dowód z biegłego, dowód z oględzin)
 7. Fakultatywne instytucje postępowania administracyjnego: rozprawa administracyjna; mediacja i postępowanie mediacyjne; ugoda administracyjna, zawieszenie postępowania administracyjnego i jego przesłanki;

Dzień II

 1. Decyzje i postanowienia w postępowaniu administracyjnym: wydanie decyzji administracyjnej, postanowienia w postępowaniu administracyjnym, decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego, składniki decyzji administracyjnej, „decyzja nieistniejąca”, rygor natychmiastowej wykonalności, skutki doręczenia decyzji administracyjnej, uzupełnianie decyzji, prostowanie błędów pisarskich i rachunkowych w decyzjach administracyjnych;
 2. Milczące załatwienie sprawy (art. 122a-122g k.p.a.)
 3. Odwołanie od decyzji administracyjnej, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie na postanowienie, postępowanie odwoławcze – dopuszczalność odwołania, zrzeczenie się prawa odwołania, odwołanie, a wykonalność decyzji administracyjnej, uzupełnienie dowodów w postępowaniu odwoławczym, rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego: utrzymanie w mocy / uchylenie zaskarżonej decyzji / umorzenie postępowania odwoławczego / decyzje „częściowe”, zakaz orzekania na niekorzyść strony odwołującej się,
 4. Postępowania nadzwyczajne: wznowienie postępowania administracyjnego, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji;
 5. Postępowanie uproszczone
 6. Administracyjne kary pieniężne: przesłanki nakładania kar pieniężnych, przedawnienie, zasady przyznawania ulg w zakresie wykonania administracyjnej kary pieniężnej,
 7. Wydawanie zaświadczeń, Postępowanie skargowe.

 

O indywidualną ofertę zapytasz wypełniając formularz kontaktowy.

szkolenie k.p.a. Warszawa

Recent Posts
transport kolejowy