UCHWAŁA NR L/1217/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Kwestie dotyczące nieruchomości warszawskich budzą ciągłe emocje szczególnie w związku z tematem reprywatyzacji. Ciągle popularny jest również temat ” przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ” . Poniżej przedstawiono kilka kwestii związanych z przyjętą przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą nr L/1217/2017, a także przypomnienie kilku kluczowych przepisów ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Pełen tekst uchwały nr L/1217/2017 przyjętej przez Radę m.st. Warszawy znajdą Państwo pod adresem: https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/13C3860A-ED97-4D3C-9110-087BAAE6854A/1269727/1217_uch.pdf

Z treści uchwały, która weszła w życie 3.07.2017 r. wynikają zasady przyznawania 95 % oraz 99% bonifikat dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych, które złożą wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, że:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 95% bonifikaty osobom fizycznym i
spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub
garażami.
2. Wyraża się zgodę na udzielenie 99% bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom
mieszkaniowym, które wniosły opłatę za cały 99 letni okres użytkowania wieczystego, od
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami.
§ 2. W przypadku przeznaczenia nieruchomości na cele mieszkaniowe i inne,
bonifikata, o której mowa w § 1, będzie przysługiwała proporcjonalnie do stosunku
powierzchni lokali mieszkalnych i garażowych do powierzchni wszystkich lokali w
nieruchomości.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – ustawa z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 oraz z 2015 r. poz. 373)

Ujednolicony tekst ustawy znajdą Państwo tutaj.

Znajomość przepisów ww. ustawy jest niezbędna dla określenia czy podmiot, który chciałby skorzystać z bonifikaty określonej w Uchwale Rady m.st. Warszawy nr L/1217/2017, jest w ogóle podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku.

przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – katalog wnioskodawców

Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r.
użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo
własności.
1a. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości mogą wystąpić również osoby fizyczne będące w dniu 13
października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie
wieczyste uzyskały:
1) w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz
Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
2) na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i
użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).

1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi
Działkowców;
2) nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i
samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym, w odniesieniu
do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest
podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129);
3) nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające
na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.

2. Z żądaniem przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić:

1) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w
nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;
2) spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub
garaży.

3. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące
następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz osoby fizyczne i
prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 2.

4. Przepisy ust. 1a pkt 2 i ust. 2 pkt 1 stosuje się również do osób, które prawo
użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu 13
października 2005 r

przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności: Następcy prawni osób uprawnionych jako osoby legitymowane do wystąpienia z wnioskiem

Z pewnością regulacją, na którą należy zwrócić uwagę jest art. 1 ust. 3, który w zależności od konkretnego stanu faktycznego występującego w sprawie, pozwala na składanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez:

 1. osoby fizyczne i osoby prawne będące następcami prawnymi osób fizycznych bądź prawnych będących w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości;
 2. osoby fizyczne i osoby prawne będące następcami prawnymi osób fizycznych będących w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały:
  a) w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz
  Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
  b) na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i
  użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279);
 3. osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi:

a) osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;

b) spółdzielni mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności;  Następstwo prawne – różne poglądy sądów administracyjnych

 1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2014 r. I SA/Wa 2125/13 (LEX nr 1467561):

„Przez pojęcie „następca prawny” w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zw. z art. 1 ust. 1 i 1a ustawy należy rozumieć zarówno następców prawnych pod tytułem ogólnym jak i pod tytułem szczególnym”

2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2014 r. II SA/Kr 945/14

„1. O ile z żądaniem przekształcenia – zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić osoby fizyczne, prawne i spółdzielnie będące następcami prawnymi osób, które w dniu wejścia w życie ustawy były użytkownikami wieczystymi nieruchomości i nabyli to użytkowanie na zasadzie sukcesji generalnej, jak i sukcesji singularnej, o tyle prawo do nieodpłatnego nabycia mają wyłącznie następcy prawni, którzy nabyli prawo użytkowania wieczystego w drodze sukcesji uniwersalnej.

2. Nie sposób przyjąć, by każdy następca prawny (na przykład następca pod tytułem szczególnym, który nabył prawo w drodze sprzedaży i jest osobą obcą w stosunku do zbywcy) wraz z prawem użytkowania wieczystego nabywał prawo do nieodpłatnego przekształcenia tego prawa we własność”.

przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie Art. 1 ust. 3 ustawy o przekształceniu… – brak „meta-następstwa prawnego”

Kwestia wielokrotnego następstwa prawnego w kontekście dopuszczalności wystąpienia z wnioskiem przez „następcę prawnego następcy prawnego następcy prawnego” była analizowana zarówno przez Trybunał Konstytucyjny jak również Naczelny Sąd Administracyjny.

Przykładowo, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2017 r. I OSK 2843/16:

Skarżąca nie może zatem skutecznie wywodzić swego uprawnienia do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności ze statusu następcy prawnego spółdzielni mieszkaniowej, skoro to nie taka spółdzielnia, lecz inna osoba prawna była użytkownikiem wieczystym gruntu w dniu 13 października 2005 r.

W ww. wyroku NSA powołuje się m.in. na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. K 29/13. TK orzekł, że:

„Art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110), jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto:

a) w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, jest niezgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji,

b) w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, nie jest niezgodny z art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji”.

Przedmiotowy wpis ma charakter informacyjny. Wszystkich zainteresowanych kwestiami takimi jak przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności zachęcam do zamieszczania komentarzy. W miarę możliwości prawnicy Kancelarii postarają się odpowiedzieć na Państwa pytania.

Oferta Kancelarii Adwokackiej Adw. Tomasz Piotr Chudzinski w zakresie nieruchomości

Zachęcamy do kontaktu

przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Recommended Posts